نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیو - Afghanistan - Catalogo del mondo di lingua italiana

نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیو

  • 2021-12-31Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیو
  • Indirizzo Web:www.namasha.com
  • IP del server:77.238.123.22
  • Descrizione del sito:ویدیوهای خود را به سادگی و رایگان در نماشا آپلود کرده و با دیگران به اشتراک بگذارید.

nome del dominio:www.namasha.comValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.namasha.comflusso

489

nome del dominio:www.namasha.comBene o male

Prosperità e declino. Alti e bassi La buona fortuna porta sfortuna

sito web:نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیوPesi

1

sito web:نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیوIP

77.238.123.22

sito web:نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیوsoddisfare

نماشا-سرویسرایگاناشتراکویدیو{"@context":"httpschema.org","@type":"Organization","name":"namasha","url":"","logo":"static.namasha.com/imes/namasha-logo.png","sameAs":["/namasha.tv","twitter.com/namashacom","t.me/namasha"]}{"@context":"httpschema.org","@type":"WebSite","name":"namasha","url":"","potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":"/search?q={search_term_string}","query-input":"requiredname=search_term_string"}}{"@context":"httpschema.org","@type":"Website","name":"نماشا","url":""};ورود/ثبتنامدرمانناباروریبارژیمهمبرگرهایخوشمزهوجذابدرروزجهانیهمبرگرانیمیشنکوتاه(سرسرهسیاه)دوبلهفارسی2021چراژاپنبدهکارترینکشوردنیااست؟ترکمنستانزندانیبزرگدرهمسایگیایران-منتخب۰۳:۱۸جشنتولدیکههمهدعوتین،کادویادتوننشه!۰۳:۴۹مجموعهایجذابازجلوههایبصری!۰۸:۵۴گرانترینکاخجهانکجاست؟۰۲:۵۵بحرانگللالهچیست؟|همهچیزدررابطهباسندرومگللاله۰۷:۱۱تعریفکسبوکاربهعنوانیکسیستمچیست؟علیخادمالرضا۰۲:۵۵ساعتدرسهدقیقه!؟۰۳:۵۵نحوهکشتگردوازبذربهچهارروشمختلف۰۱:۵۳تماشاکنید:تریلرجیتیای6gta6فنمید-ساویس‌گیم۰۴:۰۴چهارایدهبرایساختنظمدهندههایمیزتحریرباضایعات۱۱:۴۸چیزهایعجیبیکهدرجاهایعجیبتریپیداشدند!۰۳:۳۲گیاهانسمی۰۱:۳۸برشیازنمایشصوتیگوریلپشمالوخبرمشاهدههمه۰۰:۴۷اتفاقیعجیبدرونیزایتالیا:آبشهرسبزرنگشد!۰۰:۳۸پریدنیکاتومبیلازرویسطحشیب‌دارکامیونتخودروبر۰۱:۵۸حضورفعالمعدنیهادرسوریه۰۲:۱۸مرمتآثارتاریخیمجموعهجهانیتختجمشید۰۰:۵۵جزئیاتافزایش۲۰درصدییارانهمشخصشد۰۰:۴۷اتفاقیعجیبدرونیزایتالیا:آبشهرسبزرنگشد!ورزشمشاهدههمه۰۵:۴۵عملکردلامینهیامالبازیکنبارسلونامقابلفرانسهدریورو17سال!۱۲:۰۰تراشتگنvsتیبوکورتوآ-بهترینسیوها2022/23۰۲:۰۱حواشیداغفوتبالاروپا۰۸:۴۲تقلیدکردنازتمریناتستارگانفوتبالجهان۰۴:۱۰لحظهاهدایجامقهرمانیبهتیمنفتوگاز۰۲:۳۵ضرباتپنالتیفیناللیگدو؛مسسونگون۳-نفتوگاز۴ویدیوهای360درجهمشاهدههمه۰۱:۲۹تجربهیپروازباهلیکوپتر۰۲:۰۶هیولاهایاعماقدریا۰۱:۴۵ویدیو360درجهازمردآبیترسناک۰۴:۳۴تجربهیافتادندریکسیاهچالهیبزرگ۰۸:۱۱نبرددرآشپزی۳۶۰درجه-موجکرهای۰۱:۳۱انیمیشنتاموجریسفربهVRVideo360176;کارتونمشاهدههمه۱۲:۰۲انیمیشنسریالیهفتکوتولهقسمت۱۲۰۳:۲۶انیمیشنسریالیفورکیسوالمیکنهقسمت۷۲۳:۰۶سگهاینگهبان۱۱۲۲:۳۱خیزشلاکپشتهاینینجاپونیفصل۱قسمت۱۲:۰۳:۵۰انیمیشنکوتاهوبامزهODDBODS!۰۳:۰۲انیمیشنماجراجوییهایسونیکمانیاقسمت۱علموفنآوریمشاهدههمه۰۴:۵۸دورهآموزشبرنامهنویسیدراکسل–دورهVBAدراکسل-قسمتسوم۰۱:۲۵آموزشساختآینهتوسطنیتراتنقره۱۳:۱۳ادیسونبیفایده؛اینچینیمتخصصاختراعاتبیفایدهاست!۰۶:۲۱رنگینکمانچطوریتشکیلمی‌شهوچرابهشکلکمانه؟۰۳:۱۴طراحیوسیله‌ایبرایجهتیابینابینایان۰۷:۴۴۱۶ترفندکاربردیبرایابزارهایشماموسیقیمشاهدههمه۰۲:۴۵آهنگRISINGازگروهTRIPLESورژنبیکلام۰۴:۰۷موزیکویدئوعاشقانهFireonFireازSamSmith۰۴:۳۲دانلودآهنگمحمداصفهانیهمدم۰۳:۰۷موزیکویدیوفرزادفرزینبهنامآهنگدونفره۰۴:۱۸آهنگویکند-میمیرمبرات۰۱:۳۰اجرایشعراشتباهازمجموعهشعرهایتنحیاتوحشمشاهدههمه۳۹:۵۸عجیب‌ترینحیواناتآمریکایجنوبی؛2020؛فصل1؛قسمت2۳۰:۰۲حیواناتجنگلآمازون۰۵:۰۷زیباییحیواناتبالنزریزبین۱۰:۰۳کلیپزیبایحیاتوحشحشراتباکیفیت12K۴۹:۴۲زندگیدرحالتغییرفیل‌ها؛2021۰۱:۲۰نبردوجگواروتمساحبرسرشکارویژه۰۲:۰۱ایدهساختاتریومچگونهبهذهنخالقآن(ویتالیکبوترین)رسید۰۶:۳۰بدنفیتبادوشآبسرد|تاثیربرچربیسوزیوعضلهسازی|جدیدترینتحقیقات۰۸:۵۰اگرزمینهممثلماهروبهخورشیدقفلبشه،چیمیشه؟۰۳:۰۶نینتندوچطوربرایهمهمخاطبینوسنینبازیمی‌سازد؟۰۴:۲۸انیمیشنکوتاه"جنگبسیاربسیارسرد"۰۴:۲۰تفاوتبینرژیمشناسبامتخصصتغذیهچیست؟-داروخانهآنلایننسخهاونماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیول۱۳:۲۶مگاپروژههاواشتباهاتیکهمیلیاردهادلارخسارتببارآوردند!۰۳:۰۴۸موردازعجیبتریننامگذاریهابرایگروههایحیوانات۱۲:۳۲هاریبیماریخطرناکیکهفقط6نفردرطولتاریخازآنزندهبیرونآمدند۰۴:۰۲photoshoptutorial|آموزشنقاشیرویدیواربافتوشاپ۰۴:۲۲افشاگریازهوادارانپولیگلزار:برایهرنفر۱۰۰هزارتومان۰۹:۰۹۱۰نشانهکهمیگهبرایخودتوناحترامقائلنیستید!۰۸:۴۲اتفاقاتمسخرهدرفوتبال!۰۱:۲۶یکسالبعدازمکدونالد۰۷:۱۰کپسولقرمزیاکپسولآبی؟؟اینویدیومیتونهمسیرزنگیتروتغییربده!۰۰:۴۶امانتدارباش۱۴:۰۵انیمیشنفکتس:آشناییبا10تاازانیمیشن‌هایخفنیکهازپیکسارودیزنینیستنشایدبههمیندلیلشمااونارونشناسین(480p)۰۸:۰۳درمانسوختگیدرخانه۰۱:۲۷ویزایاستارتاپکاناداچیست؟۱۰:۰۳کشفیاتعلمیکهاشتباهبودند؛ازسیاهچالهتامدلاستانداردوجیمزوب۰۲:۰۳کشیدندنداندرارتودنسی۱۰:۰۱تصاویردیوانهواریکهتوسطدوربینهایجنگلیضبطشدند۱۲:۱۳تایواندوحالتدارد۰۸:۵۶خریدخودروازبورسکالا|آوایمشاهیربورسبارگذاریویدیوهایبیشترکلیهحقوقمحفوظاست۱۴۰۲نماشافرصت‌هایشغلیحریمخصوصیکاربرانقوانینومقرراتدرخواستکانالرسمیلوگوینماشاتبلیغاتگزارشتخلفتماسباماسرگرمیوطنزورزشیکارتونوانیمیشنعلموفنآوریخودروووسایلنقلیهآموزشموسیقیوهنراخباروسیاستحیواناتوطبیعتبازیحوادثمذهبیاشتراک‌گذاریLoading...افزودنبهلیستپخشLoading...کانالتاییدشدهبعدامی‌بینمافزودنبهلیستپخشاشتراک‌گذاریبعدامی‌بینمورودبهحسابکاربریثبتنامحالتتاریک-ورودبهحسابکاربریjwplayer("video-player").setup({//"ga":{},//"nextUpDisplay":"false",//"cast":{},"playbackRateControls":"true","timeSliderAbove":"true","width":"100%","aspectratio":"16:9","skin":{"active":"#E",//"inactive":"white","controlbar":{"iconsActive":"#f00","icons":"#fff"},"timeslider":{"progress":"#f00"},"menus":{"textActive":"#f00"}},"qualityLabels":{"1":"720p","2":"480p","3":"360p","4":"240p","5":"144p",},"playlist":[{"ime":"s33.namasha.com/imes/preview/47-640x360.jpg","sources":[{"file":"s33.namasha.com/dash/47/Manifest.mpd","type":"dash"},],}],"dash":"shaka","plugins":{"static.namaنماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیوsha.com/content/player8.11.10/time.js":{text:"11:04"}}});varisPlayed=false;jwplayer('video-player').on('play',function(){if(!isPlayed){isPlayed=true;$.post('stats.namasha.com/visit?id=47');}});//fixfullscreenjwplayer('video-player').on('fullscreen',function(){varisPlayerFullscreen=jwplayer('video-player').getFullscreen();if(isPlayerFullscreen){playerClasses=$('#video-player').attr('class');}elنماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیوse{setTimeout(function(){$('#video-player').removeClass('jw-fl-fullscreen');$('#video-player').attr('class',playerClasses);},100);}});$(document).on('click','#load-more-btn',function(){varloadMoreBtn=$(this);if(loadMoreBtn.attr('disabled')==='disabled')return;loadMoreBtn.attr('disabled','disabled').addClass('d-none');$('body').attr('data-load-on-scroll','true');$('#load-more-box').append('Loading...');varlastId=loadMoreBtn.attr("data-lid");$.get(location.href.split('?')[0],{lastId:lastId}).done(function(data){$('#load-more-box').replaceWith(data);}).fail(function(){loadMoreBtn.removeAttr('disabled').removeClass('d-none').siblings('.loading').remove();toast('error','all','خطاییدربرنامهرخدادهاست.');});});$(window).on('scroll',function(){if($('body').attr('data-load-on-scroll')&&$('#load-more-box').length>0&&$('#load-more-box').isInViewport()){varisLoading=$('body').attr('data-infinite-loading')==='true';if(!isLoading){$('body').attr('data-infinite-loading','true');$('#load-more-btn').click();setTimeout(function(){$('body').attr('data-infinite-loading','false');},1000)}}});(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','/analytics.js','ga');ga('create','UA-2-1','auto');ga('send','peview');

Posto:نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیوrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato