نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیو - Afghanistan - Catalogo del mondo di lingua italiana

نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیو

  • 2021-12-31Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیو
  • Indirizzo Web:www.namasha.com
  • IP del server:77.238.123.22
  • Descrizione del sito:ویدیوهای خود را به سادگی و رایگان در نماشا آپلود کرده و با دیگران به اشتراک بگذارید.

nome del dominio:www.namasha.comValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.namasha.comflusso

252

nome del dominio:www.namasha.comBene o male

Prosperità e declino. Alti e bassi La buona fortuna porta sfortuna

sito web:نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیوPesi

3

sito web:نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیوIP

77.238.123.22

sito web:نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیوsoddisfare

نماشا-سرویسرایگاناشتراکویدیو{"@context":"httpschema.org","@type":"Organization","name":"namasha","url":"","logo":"static.namasha.com/imes/namasha-logo.png","sameAs":["/namasha.tv","twitter.com/namashacom","t.me/namasha"]}{"@context":"httpschema.org","@type":"WebSite","name":"namasha","url":"","potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":"/search?q={search_term_string}","query-input":"requiredname=search_term_string"}}{"@context":"httpschema.org","@type":"Website","name":"نماشا","url":""};ورود/ثبتنامشخصیتشناسیچیست؟_حسیادشگفتانگیزترینوبکرترینمکانهایایرانکهکمترکسیدیده!بدونابزارهنرخلقکنخبرنداریکیلوکیلوقندمیخورییکقهرمانراچهچیزهاییبهوجودمی‌آورند؟منتخب۱۰:۳۰تبلیغاتموفقپپسیکولاچگونهبهخاکوخونکشیدهشد؟۰۵:۵۶بهترینتکتیراندازانجهان۰۸:۲۶جاذبههایگردشگریبانکوکتایلند۰۷:۳۰جعبهسیاهچگونهکارمیکندوتاریخچهآنچگونهاست؟۰۵:۵۴10سنگگراندنیا۰۸:۰۷یکانسانمیتونهمثللاکپشتهنماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیواینینجاباشّه؟۰۱:۵۰میدونیاتاقخوابکودکروچجوردیزاینکنی؟۰۴:۱۰اصفهانقدیموجدید-گزنیکومنش۰۲:۱۶اولینتریلرفیلمانیمیشنTheGarfieldMovieباصداپیشگیکریسپرت۱۴:۴۲نقدوبررسیفیلمبلوطپیرآخریناثرکنلوچ|TheOldOak۰۳:۲۳چگونهدربهایپلاستیکیراذوبکنیمویکبشقابخانگیدرستکنیم۰۱:۲۸خواصکدووماستدردیابتخبرمشاهدههمه۰۲:۳۹سارقاندرپایتختبیشترسراغکدامماشین‌هامی‌روند۰۱:۲۶استقراراورژانسدرمیادیناصلیپایتخت۰۲:۱۴روزجهانیمعلولان،لزومتوانمندسازیوحمایتازمعلولان۰۴:۰۷لحظهبازگشتگروگانشیرازیبهآغوشخانواده۰۱:۵۵صحبتهایرئیسجمهورابراهیمرئیسیدربارهرفتوبرگشتیبودنمتروپرند۰۰:۲۳آتشزدنخانههایافغانیهادریزدبعدازقتلیکجوانایرانیورزشمشاهدههمه۰۸:۵۱دوازدهاقدامممنوعهدرفوتبالجهانچیست؟۰۱:۳۰رالیلاهیجان۱۴۰۲|گفتگوباسعیدروشن۰۸:۰۵ابراهیمدیاراسوپراستاربعدیآفریقا۰۱:۰۴پرتابگلولههایبرفیبهسمتدروازهحریفباعثتعویقمسابقهفوتبالشد!۰۸:۴۴محمدنخودیدرمقابلعلیسوادکوهیدروزن79کیلوگرم۱۰:۱۱محمدجوادابراهیمیدرمقابلمبینعظیمیدروزن86کیلوگرمویدیوهای360درجهمشاهدههمه۰۲:۱۰حملهبهیوتیوبرمعروفمستربیست/ویدیو360درجه۰۴:۳۰تجربهمسابقه‌یموتورسواریحرفه‌ای_ویدیو360درجه۰۱:۱۳گشتیدرشهرگمشدهزیردریا_ویدیو360درجه۰۱:۱۲آتشبازی۳۶۰درجه-موجکرهای۰۱:۲۸تجربهیپروازباهلیکوپتر۰۲:۰۵هیولاهایاعماقدریاکارتونمشاهدههمه۲۲:۲۹قسمت7انیمیشنتاینیتونهادردبیرستانلوTinyToonsLooniversity2023۱۱:۴۸قسمت9انیمیشنهمستروگرتلHamsterandGretel2022۱۱:۴۳یکروزمعمولیدرزندگییکگربه۱:۲۳:۳۰انیمیشنLeo2023بادوبله‌یفارسی۱۲:۳۵انیمیشنسریالیهفتکوتولهقسمت۳۲دوبلهفارسی۱۱:۱۳قسمت14فصل1انیمیشنمستربینآموزشمشاهدههمه۰۰:۵۷چگونهفشارپکیجرابالاببریم؟۱۹:۲۲بخش01:ساختاسپلشاپلیکیشناینستاگرام۰۴:۵۳نگهداریگلرزدرآب۰۵:۱۱محتوایتاپیککلاسترچیستوچهتاثیریدرسئودارد؟۴۰:۰۳الکترونیکمقدماتی-جلسهاول۰۱:۱۹نحوهکارباپلتفرمتجاریتریدینگویو|اوامپیفینکسعلموفنآوریمشاهدههمه۰۶:۰۷تاریخشکلگیریتمامکیهان۱۰:۳۶آنباکسکیبوردهایپرایکس|HyperXAlloyElite2Mechanical(Red)Unboxing۰۰:۴۶تریسدیمسیتراتچیست؟۰۶:۱۲قسمتسیودومکریپتوکست|ompfinex۰۵:۲۳قبلازبیگبنگچهخبربود؟۰۲:۱۷مسابقهسایبرتراکجدیدتسلاباپورشه911وفورداف-۳۵۰موسیقیمشاهدههمه۰۱:۲۱آهنگمعروفدزداندریاییاماباروشیمتفاوت۰۶:۲۲HomayounShajarian-GeryeMiayadMaraRemix(همایونشجریان-ریمیکسقطعهگریهمیآیدمرا)۰۳:۰۱اهنگتوسردتشدزمستونرفت۰۲:۵۵اهنگعشقوتمناازامیدسلطانی۰۱:۵۲آموزشویلنردیفآوازهایایرانیمنوچهرلشگریچهارگاهنغمهایمانملکی۱۰:۱۲مجموعهایازموسیقیپیانوآرامبخشحیاتوحشمشاهدههمه۰۳:۱۵عجیبترینحشرهدنیا،عملکردباورنکردنیاینحشرهبدجورمتعجبتمیکنه!!!۰۷:۱۰وحشیترینوخطرناکترینحیوانگوشتخوار۰۲:۴۳استخوانبرایسگمفیدیامضر|غذایسگ|چگونهغذاییبهسگبدهیم۰۶:۵۵خطرناکترینوسمیترینرتیلهایجهان۰۴:۰۷مگهاژدهاهنوزوجودداره؟/شایدباورنکنیولیاژدهاهنوزمهست!!۰۴:۵۵چیمیشهکهگربههاگریهمیکنن؟ویژه۰۵:۲۹دربارهتاریخچهآرایشچهمیدانید؟!۰۲:۴۲مینماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیورزاکوچکخانجنگلی:رازهایمبهمزندگیمیرزاکوچکخان۱۲:۳۰شتابگرانشییاجیفورسچیست؟؟۰۸:۳۹زیباییهایاسرارآمیزجهان۰۴:۲۰نفوذپدیدهغلطلاف‌زنیدرهمهلایه‌هایجامعه۱۰:۲۵سیاهچالهها۰۶:۴۱کادوهاتوشیکبپیچ۱۵:۰۳نرمترینلحظهخردکردن!!!۰۳:۲۱ساختحولههایعروسکیبرایمهمونهایآخرهفته۰۵:۳۴نکاتمربوطبهاندازهگیریفشارخوندرمنزل۰۴:۰۰۱۰تاازگرانترینساعتهایجهان۱۰:۲۷آلودگیهوا؛مرگخاموش۱۵:۱۹هنرخیابانیباورنکردنیکهتصورشمارابهکاملعوضمیکند۰۱:۴۲اگرآبدریابخوریمچشم‌هایبچه‌مونآبیمی‌شهواقعا؟۱۲:۰۶نحوهساختلاستیکبرایمنماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیواشینRC۰۶:۰۸غولهایدنیایامروزچطوریشستهمیشه۰۱:۵۶خواصغیرقابلباورشکلاتتلخ۰۹:۰۵دلایلسفربهآفریقایجنوبی۰۸:۰۰کشفورودیجدیدتمدنآگارتاتمدنیمرموزدراعماقزمین۰۱:۰۴کنترلدردهایسرطانپستان۰۲:۱۴تایملپسزیبایطلوعآفتابشهرهمیلتون،نیوزلند۰۱:۰۰منظره‌هاییبی‌نظیرازجادهچالوسایران۰۵:۴۷معرفیپنجرنگمناسبپذیراییکههیچوقتازمدنمیافتند!!!۲۲:۴۴چراهنریکیسینجرمهمه؟بارگذاریویدیوهایبیشترکلیهحقوقمحفوظاست۱۴۰۲نماشافرصت‌هایشغلیحریمخصوصیکاربرانقوانینومقرراتدرخواستکانالرسمیلوگوینماشاتبلیغاتگزارشتخلفتماسباماسرگرمیوطنزورزشیکارتونوانیمیشنعلموفنآوریخودروووسایلنقلیهآموزشموسیقیوهنراخباروسیاستحیواناتوطبیعتبازیحوادثمذهبیاشتراک‌گذاریLoading...افزودنبهلیستپخشLoading...کانالتاییدشدهبعدامی‌بینمافزودنبهلیستپخشاشتراک‌گذاریبعدامی‌بینمورودبهحسابکاربریثبتنامحالتتاریک-ورودبهحسابکاربریjwplayer.base='static.namasha.com/content/player8.11.10/';jwplayer.key='kukmSGInuqM0shRLwJjVLWeWAxLakiKS90Fg2+vhQks=';jwplayer('video-player').setup({//'ga':{},'nextUpDisplay':'false',//'cast':{},'playbackRateControls':'true','timeSliderAbove':'true','width':'100%','aspectratio':'16:9','skin':{'active':'#E',//'inactive':'white','controlbar':{'iconsActive':'#f00','icons':'#fff'},'timeslider':{'progress':'#f00'},'menus':{'textActive':'#f00'}},'qualityLabels':{'1':'720p','2':'480p','3':'360p','4':'240p','5':'144p'},'playlist':[{'ime':'s41.namasha.com/imes/preview/51-640x360-2.jpg','sources':[{'file':'s41.namasha.com/dash/51/Manifest.mpd','type':'dash'},],'tracks':[{'file':'s41.namasha.com/subtitle/51.vtt','kind':'captions','default':'true','label':'روشن'}]}],'dash':'shaka','captions':{'color':'#fff600','fontFamily':'yekan','backgroundOpacity':'50','edgeStyle':'uniform'},'logo':{'file':'static.namasha.com/imes/brand/28-48x48.png','position':'bottom-right'},'plugins':{'static.namasha.com/content/player8.11.10/time.js':{'text':'04:33'}}});jwplayer('video-player').on('firstFrame',function(){varquery=location.search.substr(1).split('&');for(vari=0;i0&&!$('.next-indicator').hasClass('hidden')){location.href=$('.next-indicator').closest('.thumbnail').find('.thumbnail-url').attr('href');}}});varisMutedByUser=localStore.getItem('jwplayer.mute')==='true';varevents='clickpointerdown';if(nigator.userent.indexOf('mobile')>-1){events='pointerdown';}functionunmutePlayer(e){if($(e.target).closest('.jw-icon-volume').length===0){jwplayer('video-player').setMute(false);$('.unmute-button').remove();$(document).off(events,unmutePlayer);}}$(document).on('click','.unmute-button',function(e){unmutePlayer(e);});if(!isMutedByUser){$(document).on(events,unmutePlayer);}jwplayer('video-player').on('mute',function(){$('.unmute-button').remove();$(document).off(events,unmutePlayer);});(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','/analytics.js','ga');ga('create','UA-2-1','auto');ga('send','peview');

Posto:نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیوrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato