دانلود فیلم و سریال رایگان با لینک مستقیم از زرد فیلم - Afghanistan - Catalogo del mondo di lingua italiana

دانلود فیلم و سریال رایگان با لینک مستقیم از زرد فیلم

  • 2021-12-31Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
دانلود فیلم و سریال رایگان با لینک مستقیم از زرد فیلم
  • Indirizzo Web:www.zardfilm.in
  • IP del server:185.120.221.254
  • Descrizione del sito:دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم, فیلم ایرانی و خارجی جدید + نقد و بررسی فیلم ,بیوگرافی بازیگران, دانلود رایگان با کیفیت عالی - زردفیلم

nome del dominio:www.zardfilm.inValutazione

di 500~20000

nome del dominio:www.zardfilm.influsso

525

nome del dominio:www.zardfilm.inBene o male

Solido davvero. deve essere popolare

sito web:دانلود فیلم و سریال رایگان با لینک مستقیم از زرد فیلمPesi

1

sito web:دانلود فیلم و سریال رایگان با لینک مستقیم از زرد فیلمIP

185.120.221.254

sito web:دانلود فیلم و سریال رایگان با لینک مستقیم از زرد فیلمsoddisfare

varajaxurl="zardfilm.in/wp-admin/admin-ajax.php"; varajax_url="zardfilm.in/wp-admin/admin-ajax.php"; varcld_nonce='3613ba9b05'; دانلودفیلموسریالرایگانزردفیلم .post-contenta[href$=".mov"]span,.post-contenta[href$=".mp4"]span,.post-contenta[href$=".mkv"]span,.post-contenta[href$=".i"]span,.post-contenta[href$=".mp3"]span,.post-contenta[href$=".wmv"]span,.post-contenta[href*="1ea.ir"]span,.post-contenta[href*="forush.co"]span,.post-contenta[href*="shop.upera.co"]span,.post-contenta[href*="salamcinama"]span,.post-contenta[href*="uploadboy"]span,.post-contenta[href*="upera.tv"]span,.post-contenta[href*="upera.shop"]span,.post-contenta[href*="elitland.com"]span,.post-contenta[href*="dlmoovie.ir/"]span{color:#fff!important;}.post-contenta[href$=".mov"]span,.post-contenta[href$=".mp4"]:hover,.post-contenta[href$=".mkv"]:hover,.post-contenta[href$=".i"]:hover,.post-contenta[href$=".mp3"]:hover,.post-contenta[href$=".wmv"]:hover,.post-contenta[href*="1ea.ir"]:hover,.post-contenta[href*="forush.co"]:hover,.post-contenta[href*="shop.upera.co"]:hover,.post-contenta[href*="salamcinama"]:hover,.post-contenta[href*="uploadboy"]:hover,.post-contenta[href*="upera.tv"]:hover,.post-contenta[href*="upera.shop"]:hover,.post-contenta[href*="elitland.com"]:hover,.post-contenta[href*="dlmoovie.ir/"]:hover{background:#2e9232;}.post-contenta[href$=".mov"]span,.post-contenta[href$=".mp4"]:active,.post-contenta[href$=".mkv"]:active,.post-contenta[href$=".i"]:active,.post-contenta[href$=".mp3"]:active,.post-contenta[href$=".wmv"]:active,.post-contenta[href*="1ea.ir"]:active,.post-contenta[href*="forush.co"]:active,.post-contenta[href*="shop.upera.co"]:active,.post-contenta[href*="salamcinama"]:active,.post-contenta[href*="uploadboy"]:active,.post-contenta[href*="upera.tv"]:active,.post-contenta[href*="upera.shop"]:active,.post-contenta[href*="elitland.com"]:active,.post-contenta[href*="dlmoovie.ir/"]:active{background:#196f1c;}.post-contenta[href*="shop.upera.co"],.post-contenta[href*="upera.shop"],.post-contenta[href*="salamcinama"],.post-contenta[href*="uploadboy"],.post-contenta[href*="upera.tv"],.post-contenta[href*="elitland.com"],.post-contenta[href*="dlmoovie.ir/"],.post-contenta[href$=".mov"],.post-contenta[href$=".mp4"],.post-contenta[href$=".mkv"],.post-contenta[href$=".i"],.post-contenta[href$=".mp3"],.post-contenta[href$=".wmv"],.post-contenta[href*="1ea.ir"],.post-contenta[href*="forush.co"]{background:#4caf50;color:#fff!important;padding:8px16px;display:block;margin:auto;border-radius:8px;border:2pxsolid#b;margin-bottom:4px;font-weight:700;width:45%;transition:.3sease-out;font-size:14px;}.post-contenta[href*="shop.upera.co"]:hover,.post-contenta[href*="salamcinama"]:hover,.post-contenta[href*="uploadboy"]:hover,.post-contenta[href*="upera.tv"]:hover,.post-contenta[href*="upera.shop"]:hover,.post-contenta[href*="elitland.com"]:hover,.post-contenta[href*="dlmoovie.ir/"]:hover{background:#2e9232;}.post-contenta[href*="shop.upera.co"]:active,.post-contenta[href*="salamcinama"]:active,.post-contenta[href*="uploadboy"]:active,.post-contenta[href*="upera.tv"]:active,.post-contenta[href*="upera.shop"]:active,.post-contenta[href*="elitland.com"]:active,.post-contenta[href*="dlmoovie.ir/"]:active{background:#196f1c;}@media(max-width:767px){.post-contenta[href*="shop.upera.co"],.post-contenta[href*="upera.shop"],.post-contenta[href*="salamcinama"],.post-contenta[href*="uploadboy"],.post-contenta[href*="upera.tv"],.post-contenta[href*="elitland.com"],.post-contenta[href*="dlmoovie.ir/"],.post-contenta[href$=".mov"],.post-contenta[href$=".mp4"],.post-contenta[href$=".mkv"],.post-contenta[href$=".i"],.post-contenta[href$=".mp3"],.post-contenta[href$=".wmv"],.post-contenta[href*="1ea.ir"],.post-contenta[href*="forush.co"]{width:100%;}}.post-content.size-full{width:auto!important; display:block} @media(min-width:1280px){.post-contentvideo{margin-bottom:0.75rem;width:540px;height:294px;min-width:217px; }}.singleMoviePoster{height:400px;}.singleMoviePostera,.singleMoviePosteraimg{width:100%;height:100%;object-fit:cover;}.post-contenta{color:#ff5400!important;} ZARD FILM ZARD FILM ✕ زردفیلمپلاسفیلمایرانی آرشیوفیلمایرانیجدید آرشیوفیلمایرانیقدیمیفیلمخارجی فیلمهایدوبلهفارسی فیلمهایزیرنویسفارسی فیلمهایهندیسریالتماسباماDMCA ورود سریال‌هایپربازدیدایرانی چهارشنبه‌ها قسمت2 داریوش 1403 جمعه‌ها قسمتآخر درانتهایشب نسخهاصلی جمعه‌ها تاقسمت6فصل۳ زخمکاری3فصلسوم نسخهاصلی پنج‌شنبه‌ها تاقسمت12فصل۳ فصلسومسریالپدرخوانده3 نسخهاصلی دوشنبه‌ها قسمتآخر قطبشمال نسخهاصلی چهارشنبه‌ها تاقسمت۵فصل۱ جوکر2 فیلمهایزیرنویسفارسی تمامیفیلم‌ها زیرنویسچسبیده 6.6 دنبالکردن 2024 زیرنویسچسبیده دوبلهفارسی 6.3 مثلسرعتباداومد 2024 زیرنویسچسبیده دوبلهفارسی 7 کیفیتعالی پسرانبد4:برانیابمیر زیرنویسچسبیده 8 قاتل 2023 زیرنویسچسبیده 4.1 پنهانی 2024 زیرنویسچسبیده 4.7 آخریننفس 2024 سریالجدید تمامیسریال‌ها زیرنویسچسبیده 7.9 قسمت6 حسابرسان 2024 زیرنویسچسبیده دوبلهفارسی 7.8 قسمتآخردوبله مادهتاریک 2024 چهارشنبه‌ها قسمت2 داریوش 1403 زیرنویسچسبیده 7.6 قسمت10 بانویشبوروز 2024 8.4 قسمت3 گنگسترنازنینمن 2024 زیرنویسچسبیده 7.4 قسمتآخر عاشقانهنیمهشبدرآموزشگاه 2024 فیلمایرانی تمامیفیلم‌ها نسخهاصلی 5.1 آخرینتولد پالایشگاه نسخهاصلی آهو نسخهاصلی پرویزخان نسخهاصلی رمانتیسمعمادوطوبا ویلایساحلی دوبلهفارسی تمامیفیلم‌ها زیرنویسچسبیده دوبلهفارسی 7.8 قسمتآخردوبله مادهتاریک 2024 دوبلهفارسی 6.8 فیلمOyeBholeOye2024عشقدردودنیا 2024 زیرنویسچسبیده دوبلهفارسی 6.3 مثلسرعتباداومد 2024 زیرنویسچسبیده دوبلهفارسی 7 کیفیتعالی پسرانبد4:برانیابمیر زیرنویسچسبیده دوبلهفارسی 7.5 فدرر:دوازدهروزپایانی 2024 زیرنویسچسبیده دوبلهفارسی گرگومیشبرایآدمکش انیمیشنوکارتون تمامیانیمیشن‌ها 6.5 قسمت2دوبله اتومبیلرانانشگفتانگیز 2024 زیرنویسچسبیده دوبلهفارسی 7.4 قسمتآخردوبله واندلا 2024 زیرنویسچسبیده 7.8 قسمت3فصل2 میمونآدمکش زیرنویسچسبیده دوبلهفارسی 7 خیالی 2023 زیرنویسچسبیده دوبلهفارسی 5.7 نگهباناژدها 2024 زیرنویسچسبیده دوبلهفارسی 5.8 دوبلهسورن دانلود فیلم و سریال رایگان با لینک مستقیم از زرد فیلم گارفیلد 2024 فیلموسریالهایآرشیوی تمامیفیلم‌ها زیرنویسچسبیده 6.6 قسمتآخرفصل2 تابستانسیاه 2019 زیرنویسچسبیده 8.6 شهرخدا 2002 دوبلهفارسی 6.3 تسلیمناپذیر 2016 زیرنویسچسبیده 6.3 ۱۴شمشیر‌ 2010 6.5 قسمتآخر سودعشق 2024 زیرنویسچسبیده دوبلهفارسی 8.2 زندانیان 2013 بزودی+تریلر تمامیفیلم‌ها 6.2 اولینآدام 2024 5.9 وقتآزاد 2023 8.6 ماهاراج 2024 5.1 رندل:چرخه‌یانتقام 2024 7.7 زنجوانودریا 2024 نسخهاصلی بیبدن همه فیلم سریال ژانر کشور امتیاز دوبله/زیرنویس جستجو زیرنویسچسبیده قسمت6 دانلودسریالTheAuditors2024حسابرسان جنایی , درام 79٪رضایتکاربران 7 TheAuditorsیاحسابرسهایکسریالدرامکره‌ایاست.سریالTheAuditorsتوسطKwonYoung-IlکارگردانیوChoiMin-Hoنویسندگیشدهاست.اینسریالازشبکه... 2024 کرهجنوبی ۱۳سال دانلود سریال زیرنویسچسبیده دوبلهفارسی قسمتآخردوبله سریالDarkMatter2024مادهتاریک علمیتخیلی 93٪رضایتکاربران 7 DarkMatterیامادهتاریکیکسریالعلمیتخیلیآمریکاییاستکهبراساسرمانیباهمینناماست.سریالDarkMatterتوسطبلیککراچاست.اینسریالقراراست... --- --- ۱۳سال دانلود سریال زیرنویسچسبیده فیلمFollowing2024دنبالکردن درام , معمایی 66٪رضایتکاربران 6 Followingیادنبالکردنیکفیلممهیجرازآلودکرهجنوبیمحصولسال۲۰۲۴است.فیلمFollowingبهنویسندگیوکارگردانیکیمسههویساختهشدهوبابازیبیون... 2024 کرهجنوبی ۱۳سال دانلود فیلم چهارشنبه‌ها قسمت2 دانلودسریالداریوش درام 92٪رضایتکاربران داریوشسریالجدیدنمایشخانگیچهارشنبههااززردفیلممنتشرمیشود.سریالداریوشباکارگردانیهادیحجازیفروتهیهکنندگینویدمحمودیاست.دراینسریال... --- ایران ۱۳سال دانلود سریال زیرنویسچسبیده قسمتآخرفصل2 سریالBlackSummer2019تابستانسیاه اکشن , ترسناک 66٪رضایتکاربران 6 BlackSummerیاتابستانسیاهیکمجموعهتلویزیونیدرامترسناکآمریکاییاست.سریالBlackSummerتوسطکارلشفروجانهیمزساختهشدهاست.اینسریالیکاس... 2019 کانادا ۱۳سال دانلود سریال زیرنویسچسبیده قسمت10 سریالMissNightandDay2024بانویشبوروز درام , عاشقانه 76٪رضایتکاربران 7 MissNightandDayیابانویشبوروزیکسریالتلویزیونیکرهجنوبیدرژانرهایکمدی،درام،عاشقانه،معماییاست.سریالMissNightandDayدرتاریخ15ژوئ... 2024 کرهجنوبی ۱۳سال دانلود سریال دوبلهفارسی فیلمOyeBholeOye2024عشقدردودنیا درام , هندی 68٪رضایتکاربران 6 OyeBholeOyeیاعشقدردودنیایکفیلمپنجابیهندیمحصولسال2024است.فیلمOyeBholeOyeبهکارگردانیVarinderRamgarhiaوتهیه‌کنندگیKVDhillonو... 2024 هندوستان ۱۳سال دانلود فیلم قسمت3 سریالMySweetMobster2024گنگسترنازنینمن عاشقانه , کمدی 84٪رضایتکاربران 8 MySweetMobsterیاگنگسترنازنینمنیکمجموعهتلویزیونیدرامعاشقانهکرهجنوبیاست.سریالMySweetMobsteدانلود فیلم و سریال رایگان با لینک مستقیم از زرد فیلمrبراساسیکرمانوبناورباهمینعنواننوشت... 2024 کرهجنوبی ۱۳سال دانلود سریال زیرنویسچسبیده دوبلهفارسی دانلودفیلمBhajeVaayuVegam2024مثلسرعتباداومد درام , هندی 63٪رضایتکاربران 6 BhajeVaayuVegamیامثلسرعتباداومدیکفیلمدرامهندیاستکهدر31می2024بهاکرانعمومیدرآمد.فیلمBhajeVaayuVegamبهکارگردانیپراشانتردیو... 2024 هندوستان ۱۳سال دانلود فیلم زیرنویسچسبیده دوبلهفارسی کیفیتعالی فیلم2024BadBoys4:RideorDieپسرانبد4:برانیابمیر اکشن , کمدی 85٪رضایتکاربران 7 BadBoys4:RideorDieیاپسرانبد4:برانیابمیریکفیلمکمدیاکشنپلیسیآمریکاییاست.فیلمBadBoys4:RideorDieبهکارگردانیعادلوبلالونویس... 2024 آمریکا ۱۳سال دانلود فیلم زیرنویسچسبیده فیلمKill2023قاتل اکشن , جنایی 80٪رضایتکاربران 8 Killبهفارسیقاتلمحصول2023-2024هندوستانوآمریکااست.فیلمهندیقاتلKillباژانراکشن,جنایی,درام,هیجانانگیزبهکارگردانیNikhilNeshB... 2023 هندوستان ۱۳سال دانلود فیلم زیرنویسچسبیده فیلمLatency2024پنهانی اکشن , ترسناک 100٪رضایتکاربران 4 Latencyیاپنهانییکفیلمترسناک،اکشن،علمی‌تخیلی،هیجان‌انگیزومعماییاست.فیلمLatencyمحصولسال2024کشورهایآمریکاوتایلندبهکارگردانیجیمزکر... 2024 آمریکا ۱۳سال دانلود فیلم صفحه1از29612345...102030...انتها آپدیتسریال زخمکاری3فصلسوم 1هفتهپیش درانتهایشب 1هفتهپیش قطبشمال 1هفتهپیش جوکر2 1هفتهپیش برنامهشبآهنگیفصلسوم 1هفتهپیش فصلسومسریالپدرخوانده3 1هفتهپیش آرشیوسریالخارجی ژانرهایمحبوب کالکشن 📚 جنایی 🔪 اکشن 💥 اجتماعی 🤝 ترسناک 👻 جنگی ⚔️ خانوادگی 👪 تاریخی 🏛️ درام 🎭 دفاعمقدس ⚔️ عاشقانه 💕 علمیتخیلی 🤖 فانتزی 🔮 ماجراجویی 🤠 معمایی 🕵️‍♂️ هیجانی 😳 فیلمکوتاه 🎬 هندی 🛕 دانلود فیلم و سریال رایگان با لینک مستقیم از زرد فیلم با دوبلهفارسی ببنید فیلمدوبله سریالدوبله بهزودی زنبور فیلمLumina2024لومینا کشتارگاهتازه جوخهتیراندازی خاکستر بیونیک مارادنبالکنید اینستاگرام تلگرام ZARD FILM ZARD FILM -مرجعدانلود،نمایشونقدوبررسیفیلموسریالهایبروزدنیا فعّالیّت‌هایسایت ZARD FILM تابعقوانینومقرراتجمهوریاسلامیایراناست. دارایمجوزهایلازمازمراجعمربوطهمی‌باشدوهرگونهبهره‌برداریوسوءاستفادهازمحتوای ZARD FILM ،پیگردقانونیدارد. آخرین‌هایوبلاگ لیست20تاازبهترینسریالهایماجراجویی جولای13,2024 بهترینسریالهایکرهایازنگاهمردم نقدوبررسیسریالافعیتهران|معرفی،داستانوبازیگران فوریه20,2024 معرفیبهترینسریالهاینتفلیکس اکتبر6,2023 © تمامیحقوقبرای ZARD FILM محفوظاست طراحیوبرنامه‌نویسیوبسایت SMostafa.ir window.dataLayer=window.dataLayer||[]; functiongt(){dataLayer.push(arguments);} gt('js',newDate()); gt('config','G-KXHKEPHESV');

Posto:دانلود فیلم و سریال رایگان با لینک مستقیم از زرد فیلمrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato