Deewa - Afghanistan - Catalogo del mondo di lingua italiana

Deewa

  • 2021-12-31Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
Deewa

nome del dominio:www.voadeewanews.comValutazione

di 1000~20000

nome del dominio:www.voadeewanews.comflusso

567

nome del dominio:www.voadeewanews.comBene o male

Tutto va bene. Ricco e nobile Ji

sito web:DeewaPesi

2

sito web:DeewaIP

23.205.196.37

sito web:Deewasoddisfare

//ageneral'js'detection,mustbeontoplevelin,duetoCSSperformancedocument.documentElement.className="js";varcacheBuster="234";varappBaseUrl="/";varimgEnhancerBreakpoints=[0,144,256,408,650,1023,1597];varisLoggingEnabled=false;varisPreviewPe=false;varisLivePreviewPe=false;varpwaEnabled=false;varswCacheDisabled;Deewaif(top.location===self.location){//ifnotinsideofanIFramevarrenderGtm="true";if(renderGtm==="true"){(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='///gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-N8MP7P');}}varut_data={entity:"VOA",langue:"Dari/Pashto",langue_service:"RadioDeewa",short_langue_service:"DEEWA",property_id:"460",platform:"responsive",platform_short:"R",runs_js:"Yes",pe_title:"موبائلکورپاڼه",pe_type:"homepe",pe_name:"موبائلکورپاڼه",short_headline:"موبائلکورپاڼه",long_headline:"موبائلکورپاڼه",content_type:"index",subcontent_type:"homepe",enviro_type:"prod",url:"",domain:"",pub_year:"2015",pub_month:"04",pub_day:"22",pub_hour:"00",pub_minute:"00",pub_weekday:"Wednesday",slug:"resposnive-homepe",section:"موبائلکورپاڼه",english_section:"resposnive-homepe"};if(typeof(TealiumTFrom)==='function'&&typeof(TealiumTSearchKeyword)==='function'){varut_from=TealiumTFrom();varut_searchKeyword=TealiumTSearchKeyword();if(ut_searchKeyword!=null&&ut_searchKeyword!==''&&ut_data["search_keyword"]==null)ut_data["search_keyword"]=ut_searchKeyword;if(ut_from!=null&&ut_from!=='')ut_data["from"]=TealiumTFrom();}if(window.top!==window.self&&ut_data.pe_type==="snippet"){ut_data.pe_type='iframe';}(function(a,b,c,d){a="ts.tiqcdn.com/ut/bbg/voa-pangea/prod/ut.js";b=document;c="script";d=b.createElement(c);d.src=a;d.type="text/ja"+c;d.async=true;a=b.getElementsByTName(c)[0];a.parentNode.insertBefore(d,a);})();لاسرسیدونکیلینکدلتهنهوړاندېمرکزيجُزیاتوتهواوړئدلتهنهمخکېمرکزيلټونتهواوړئدلتDeewaهنهمخکېمرکزيلټونتهواوړئLinkhasbeencopiedtoclipboardکورپاڼهدسېمېخبرونهپښتونخوابلوچستانپاکستانټاکنېامریکانړۍافغانستانداعشاوتندرويټېويدریډیوپرگرامونهاداریهLearningEnglishFollowUsژبېSearchLiveLiveSearchvarn2In=document.querySelector('.hdr-20__inner');varn2Sec=document.querySelector('.hdr-20__side--secondary')varsecStyle=window.getComputedStyle(n2Sec);if(n2In&&window.peYOffset-1){n2In.classList.add('hdr-20__inner--big')}PreviousNextBreakingNewsدخېبرپښتونخواپهشپږوجنوبDeewaيضلعوکېدپوليوضدڅاڅکوورکولوکمپاينپېلشویخېبرپښتونخوا:دايلمپهغرهکېدشرخوښوپرضدپولیسواوپوځدلټونعملياتکړيافغانېښځې:"نړیوالومونږدسختدریځوقهرتهپریښودلو"پاکستانکېپټرولګرانکړیشويحکومتيګونديېپهخپلهمخالفتکړیهندوستاندازادۍ75مهکلیزهولمانځلهدپاکستانۍروپۍپهمقابلهکېدډالربيعهنورهکمهشوېپخوانیافغانصدراشرفغنيواييطالبانوتهنهتسلیمکېدونوځکهیېهېوادپرېښود08:30بيبيشیرینه–پهټیلېویژنویډیورپورټونهPreviousslideNextslideدطالبانوبیاواکمنېدلاوپهافغانستانکېدتېریوکالاهمواقعاتپهسواتکېدامنلاریونځینوبرخهوالوخلافپولیسمقدمېدرجکړيطالباندیوکالپهتېرېدوسرههمدداعشخراسانډلېپهورکولوکېپاتهراغليديدطالبانوپهراتګکورنۍپهملکونوتقسDeewaیمېشولې-وصیلوایيزویتهیېهمدموراوهمدپلارکرداراداکويقربانبيبياوپهافغانستاندطالبانودواکمنۍیوکالپهښځوجینکوباندېدطالبانوپابندۍ:ثناځاځۍوایيدهلکانوپهجامهکېبهبهروتلهوېنبام:پهافغانستانکېبیاهغهپخوانیجمهوریتنشيراتللیبېکورهربابدسواتځواناندطالبانوپهښکارهکېدلواندېښمنديپاکستانکېژوندلپارهداړینودرملوسختکموترامنځتهشویخبرونه/نړۍدخېبرپښتونخواپهشپږوجنوبيضلعوکېدپوليوضدڅاڅکوورکولوکمپاينپېلشویخېبرپښتونخوا:دايلمپهغرهکېدشرخوښوپرضدپولیسواوپوځدلټونعملياتکړيافغانېښځې:"نړیوالومونږدسختدریځوقهرتهپریښودلو"فلم،هنراولوبېپه2021کېعربهېوادونوتهدروزګاردپارهتلوونکوپاکستانيانوشمېرهنورهسېواشوې160;کرکټ:پاکستانپهدرېمهسيالۍکېهموېسټانډيزتهماتېورکړېدپېښوردانتظامیېلخوابیادافغانهنرمندانودنهنیولکیدوپهباورفنکارانوخپلاحتجاجختمکړوامریکادچړېبریدکېترژوبلېدووروستهسلمانرشديپهوړومبيځلخبرېکړيدسلمانرشديحالتنازک،سترګهیېبایلونکېده،صدربایډنپرهغهبرید171;وحشیانه187;بللی160;جاسوسۍدمخنیويقانوندممکنهخلافورزۍپهلړکېدپخوانيصدرډانلډټرمپتحقیقاتکېږيبلاګایپي:75کالهوروستههنددکشمیرپهاړهتګلارهبدلهکړېدایاروایټيوينشریاتدځنډېدووروستهپولیسدچېنلیوچارواکیګرفتارکړیپېمرادایاروایټېلېوژننشریاتځنډوليديداعشاوسختدریځيخبرونهدکابلپهیوهمدرسهځانمرګيحملهکېدداعشمخالفاودطالبانوملاوژلشویدیخبرونهدجېشمحمدپهکمانډردپابندۍلګولودامریکېاوهندکوښښچینوځنډولومېډیادملګروملتونوامنيتيشورا:داعشاونورېډلېنړيوالاوزياتېدونکیخطردیمېډیاڅيړونکي:ښکاريپهشماليوزيرستانکېدټيټيپينهعلاوهنورېمنظمهوسلهوالېډلېهمشتونلريخبرونه/پښتونخوادخېبرپښتونخواپهشپږوجنوبيضلعوکېدپوليوضدڅاڅکوورکولوکمپاينپېلشویخېبرپښتونخوا:دايلمپهغرهکېدشرخوښوپرضدپولیسواوپوځدلټونعملياتکړيپاکستانکېپټرولګرانکړیشويحکومتيګونديېپهخپلهمخالفتکړیپوځدعوهکړېدقاريسميعالدينپهوژنهکېککړترهګرپهشماليوزیرستانکېوژلشویرپورټ:سواتکېداحتجاجکوونکوپرضدمقدمهدرجشوېدپاکستان۷۵مهکلیزه:دامریکېسرهیېتعلقاتڅنګهپاتهشوي؟نویټوککروناوایرسبهدامریکېدولسمشرۍراتلونکېټاکنېاودامریکېسیاستڅنګهاغېزمنکړي؟وياواېډیوهپاډکاسټ(سیاست)SubscribeSubscribeiTunesGooglePodcastSubscribe(Vlog)"دځلاکيسه"Moreوياواېډيوهټویټرtwitterوياواېډيوهفیسبوکوي.او.اېډيوه-VOADeewaډیرلوستلشويډیرلوستلشوي1داعشدشیخرحیماللهحقانيدوژنېپړهپغاړهاخستې2سواتکېدطالبانوموجودیت،ددفاعوزیرخواجهاصفوایيافغاندولتسرهپرلهپسېتماسکېیو3افغانستانکېدطالبانودواکمنۍیوکال،دپاکستانهېلېپورهشوېکهستونزېیېزیاتېشوې؟4دکابلپهیوهمدرسهځانمرګيحملهکېدداعشمخالفاودطالبانوملاوژلشویدی5دپښتونخواپولیسومنلې،ځينېکسانچېوړاندېپهافغانستانکېوودسواتلرېپرتوغرونوتهراغلي6برهدير:پهپوځيانوچاودنهکېدوهعسکروژلشوي،يوژوبل7دپاکستانيروپۍنرخپهچټکتیاسرهمخپهبرهروانشوی،دډالرنرخ215.50روپوتهراوغورځېدو8دپاکستانۍروپۍپهمقابلهکېدډالربيعهنورهکمهشوېBacktotopFollowUsزمونږپېژندگلوزمونږپهاړه508مادهدکارولوشرایطاومحرمیتخبرتیاموضوعاتپښتونخوابلوچستانپاکستانافغانستانګاونډيهېوادونهامریکانړۍفلم،هنراولویېلینکسوياوایانګلیسيوياوایدريوياوایپښتووياوایاردومشالرېډيو//registerserviceworkerifsupported//Service-workerfileneedstoexistinrootfolder,becauseitdefinesitsscope=itcaninterceptonlyrequestsbelowitinthetreestructurevarisPreview=(/[\&\?](previewId|design)=/).test(window.location.href);if(!isPreview){window.addEventListener('load',function(){if('serviceWorker'innigator&&(pwaEnabled||typeofOneSignal!='undefined'||!swCacheDisabled)){varsw='/OneSignalSDKWorker.js';if(typeofOneSignal!='undefined'&&OneSignal.config){sw=sw+'?appId='+OneSignal.config.appId;}if(pwaEnabled){sw=sw.indexOf('?')>-1?sw+'&pwa=true':sw+'?pwa=true';}if(swCacheDisabled){sw=sw.indexOf('?')>-1?sw+'&sw-cache-dis=true':sw+'?sw-cache-dis=true';}nigator.serviceWorker.register(sw).then(function(registration){console.log('ServiceWorkerregistrationsuccessfulwithscope:',registration.scope);},function(err){console.log('ServiceWorkerregistrationfailed:',err);});}});}//operamini-disableicofontif(nigator.userent.match(/OperaMini/i)){document.getElementsByTName("body")[0].className.replace("can-ff","");}//mobilebrowserstestif(typeofRFE!=='undefined'){if(RFE.isMobile.any()){document.getElementsByTName("body")[0].className+="is-mobile";}else{document.getElementsByTName("body")[0].className+="is-not-mobile";}}XSSMMDLGvarbar_data={"apiId":"5195","apiType":"2","isEmbedded":"0","culture":"pup","cookieName":"cmsLoggedIn","cookieDomain":""};

Posto:Deewarapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato