صفحه اصلی - AMDB - Afghanistan - Catalogo del mondo di lingua italiana

صفحه اصلی - AMDB

  • 2021-12-31Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
صفحه اصلی - AMDB
  • Indirizzo Web:www.amdb.af
  • IP del server:94.130.200.225
  • Descrizione del sito:(AMDB) مکانی است برای همه مخاطبان سینمای افغانستان تا در میان محصولات موردعلاقه خود با دیگران تبادل‌نظر کنند و امتیاز بدهند، عکس،تریلر و کارنامه هنرمندان را ببینند

nome del dominio:www.amdb.afValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.amdb.afflusso

137

nome del dominio:www.amdb.afBene o male

Pace della mente. natura di buon auspicio di buon auspicio

sito web:صفحه اصلی - AMDBPesi

1

sito web:صفحه اصلی - AMDBIP

94.130.200.225

sito web:صفحه اصلی - AMDBsoddisfare

صفحهاصلی-بانکاطلاعاتیفیلمافغانستان(AMDB) varmi_version='8.7.0'; varmi_track_user=true; varmi_no_track_reason=''; vardisableStrs=[ 'ga-disable-G-YKC6B07GMP', 'ga-disable-UA-5-1', ]; /*Functiontodetectoptedoutusers*/ function__gtTrackerIsOptedOut(){ for(varindex=0;index-1){ returntrue; } } returnfalse; } /*Disableصفحه اصلی - AMDBtrackingiftheopt-outcookieexists.*/ if(__gtTrackerIsOptedOut()){ for(varindex=0;index صفحهاصلیفیلمسریالفیلمکوتاههنرمندان کارگردانان داخلی خارجی بازیگران داخلی خارجی اخبارسینما سینمایافغانستان سینمایجهانمعرفیجشنوارههادربارهما تماسبامافورمثبت شماواردنشدهاید!ورود | ایجادحسابکاربریجدید آخریناخبار بوسهیدوهنرمندبررویفرشقرمزجنجالبرانگیزشد. مستندکودکیمن،کشورمنبرندهجایزهبفتا مراسمافتتاحیهجشنوارهدیدنو هیچویدیوییوجودندارد! روی«بعداتماشاکنید»کلیککنیدتاویدیوهارادراینجاقراردهید مشاهدههمهویدیوها  ویدیوهایجدیدروازدستنده برایدیدنبروزرسانیهایکانالموردعلاقهخودعضووشیدورود  شماواردنشدهاید! ورود  |  ایجادحسابکاربریجدید صفحهاصلی جدیدترینفیلمها بعداتماشاکنیداضافهشد کساری(زعفرانی) 70 بعداتماشاکنیداضافهشد خورشید 180 بعداتماشاکنیداضافهشد باران 190 آسیابان 500 خاکستر 710 عروج 610 جدیدترینسریالها بعداتماشاکنیداضافهشد سریالهجوم(فصلاول) 110 بعداتماشاکنیداضافهشد نقطهعطف:11سپتامبروجنگعلیهتروریسم 260 بعداتماشاکنیداضافهشد سریالروزگار 230 سریالراهپاک 250 سریالسپر 240 سریالبینمنوتو 330 جدیدترینفیلمهایمستند بعداتماشاکنیداضافهشد زمزمههایگمشدهدردوردست 140 بعداتماشاکنیداضافهشد خاتمه 130 بعداتماشاکنیداضافهشد نقطهعطف:11سپتامبروجنگعلیهتروریسم 260 داعشدرافغانستان 590 آنسویبرقع 660 شکستهیکشاعر 450 جدیدترینفیلمهایکوتاه بعداتماشاکنیداضافهشد منزندهام 490 بعداتماشاکنیداضافهشد پدرممیخواستبرودمکه 310 بیرنگ 250 بعداتماشاکنیداضافهشد 01:00 رونالدو 4372 بعداتماشاکنیداضافهشد مراببوس 570 بعداتماشاکنیداضافهشد بیسکویت 590 جدیدترینانیمیشنها بعداتماشاکنیداضافهشد صفحه اصلی - AMDB فرارکن 140 ایستگاه 580 شیزوفرنی 680 بعداتماشاکنیداضافهشد چهکسی 1140 بعداتماشاکنیداضافهشد نانآور 1460 بعداتماشاکنیداضافهشد بزچینی 1250 پربازدیدترینفیلمها بعداتماشاکنیداضافهشد سنگشکن 2710 بعداتماشاکنیداضافهشد اسامه 2500 بعداتماشاکنیداضافهشد اخترمسخره 2280 بعداتماشاکنیداضافهشد جادهکفتار 1990 بعداتماشاکنیداضافهشد برفقرمز 1790 بعداتماشاکنیداضافهشد سکوت 1610 اخبارسینما بوسهیدوهنرمندبررویفرشقرمزجنجالبرانگیزشد. آرمانجعفری1401-03-081401-03-08 013600 مستندکودکیمن،کشورمنبرندهجایزهبفتا آرمانجعفری1401-02-211401-02-21 015200 مراسمافتتاحیهجشنوارهدیدنو آرمانجعفری1401-01-111401-01-11 015800 جشنوارهها نخستینجشنوارهفیلمکوتاهداستانی–مستند(دیدنو) آرمانجعفصفحه اصلی - AMDBری1400-12-251400-12-25 040900 جشنوارهفیلمکوتاهداستانی–مستند(دیدنو) آرمانجعفری1400-12-251400-12-25 037400 لاجورد،جشنوارهملیفلمافغانستان آرمانجعفری1400-09-18 011100 ‫0/5‫(0نظر) دربارهما (AMDB)مکانیاستبرایهمهمخاطبانسینمایافغانستانتادرمیانمحصولاتموردعلاقهخودبادیگرانتبادل‌نظرکنندوبهمحصولاتموردعلاقهخودامتیازبدهند،عکس،تریلروکارنامههنرمندانرابنبینددیدگاهمنتقدانرابدانندوازاخبارجدیددرسینمایافغانستانمطلعبشوند.مادراینجادرتلاشیمکهتمامنیازهایسینماییشماراپیداکنیمودرمقابلآن‌هاپاسخگوباشیم. آخریناخبار بوسهیدوهنرمندبررویفرشقرمزجنجالبرانگیزشد. آرمانجعفری1401-03-081401-03-08 مستندکودکیمن،کشورمنبرندهجایزهبفتا آرمانجعفری1401-02-211401-02-21 مراسمافتتاحیهجشنوارهدیدنو آرمانجعفری1401-01-111401-01-11 بیشترینبحثشده استانبول–رویاییکزندگیبهتر آرمانجعفری0 سیاهمووجلالی آرمانجعفری0 اخترمسخره آرمانجعفری0 تمامیحقوقاینسایتمربوطموسسهنمارسانهوتیمافغانوردپرسمیباشد©2021. بالا هیچویدیوییوجودندارد! روی«بعداتماشاکنید»کلیککنیدتاویدیوهارادراینجاقراردهید مشاهدههمهویدیوها  ویدیوهایجدیدروازدستنده برایدیدنبروزرسانیهایکانالموردعلاقهخودعضووشیدورود  شماواردنشدهاید! ورود  |  ایجادحسابکاربریجدید صفحهاصلیفیلمسریالفیلمکوتاههنرمندان کارگردانان داخلی خارجی بازیگران داخلی خارجی اخبارسینما سینمایافغانستان سینمایجهانمعرفیجشنوارههادربارهما تماسبامافورمثبت

Posto:صفحه اصلی - AMDBrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato