دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوری - Afghanistan - Catalogo del mondo di lingua italiana

دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوری

  • 2021-12-31Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوری
  • Indirizzo Web:www.digiato.com
  • IP del server:194.147.142.68
  • Descrizione del sito:مرجع اخبار فناوری. رسانه ای برای توسعه سبک زندگی دیجیتالی از گوشی، لپ تاپ و دوربین گرفته تا پهپاد، ماشین، کسب و کار و شبکه های اجتماعی

nome del dominio:www.digiato.comValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.digiato.comflusso

135

nome del dominio:www.digiato.comBene o male

Anche se il nome è degno. I profitti sono difficili da ottenere la sfortuna porta fortuna

sito web:دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوریPesi

2

sito web:دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوریIP

194.147.142.68

sito web:دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوریsoddisfare

vargform;gform||(document.addEventListener("gform_main_scripts_loaded",function(){gform.scriptsLoaded=!0}),window.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){gform.domLoaded=!0}),gform={domLoaded:!1,scriptsLoaded:!1,initializeOnLoaded:function(o){gform.domLoaded&&gform.scriptsLoaded?o():!gform.domLoaded&&gform.scriptsLoaded?window.addEventListener("DOMContentLoaded",o):document.addEventListener("gform_main_scripts_loaded",o)},hooks:{action:{},filter:{}},addAction:function(o,n,r,t){gform.addHook("action",o,n,r,t)},addFilter:function(o,n,r,t){gform.addHook("filterدیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوری",o,n,r,t)},doAction:function(o){gform.doHook("action",o,arguments)},applyFilters:function(o){returngform.doHook("filter",o,arguments)},removeAction:function(o,n){gform.removeHook("action",o,n)},removeFilter:function(o,n,r){gform.removeHook("filter",o,n,r)},addHook:function(o,n,r,t,i){null==gform.hooks[o][n]&&(gform.hooks[o][n]=[]);vare=gform.hooks[o][n];null==i&&(i=n+"_"+e.length),gform.hooks[o][n].push({t:i,callable:r,priority:t=null==t?10:t})},doHook:function(n,o,r){vart;if(r=Array.prototype.slice.call(r,1),null!=gform.hooks[n][o]&&((o=gform.hooks[n][o]).sort(function(o,n){returno.priority-n.priority}),o.forEach(function(o){"function"!=typeof(t=o.callable)&&(t=window[t]),"action"==n?t.apply(null,r):r[0]=t.apply(null,r)})),"filter"==n)returnr[0]},removeHook:function(o,n,t,i){varr;null!=gform.hooks[o][n]&&(r=(r=gform.hooks[o][n]).filter(function(o,n,r){return!!(null!=i&&i!=o.t||null!=t&&t!=o.priority)}),gform.hooks[o][n]=r)}});دیجیاتو-هرلحظهبااخبارفناوریدیجیاتوآخرینکلماتکلیدیجستجوشدهapple8شرایطفروشسایپابلومبرگقیمتخودروتستبوئینگبیشترینکلماتکلیدیجستجوشدهapple8بلومبرگاپلهوآویاینستاگراممتاورسآیفونموبایلفولدویندوزoneplusترسناکتستsمینOpenAIتیمکوکقیمتپرایدتکنولوژیتازه‌هایامروزموبایلتبلتلپتاپدوربینگجتهانرمافزارواپلیکیشنکامپیوتروسختافزارلوازمخانگیهوشمنداینترنتوشبکههوشمصنوعیفناوریایرانکریپتوکارنسیامنیتداغ‌ترین‌هایایندسته‌بندیتحریمتازهگوگل؟کاربرانایرانیاحتمالاامکاندریافتنوتیفیکیشنرویموبایلرانخواهندداشتنوشتهشدهتوسطآرشپارساپور|7روزقبلمدیرعاملواتس‌اپ:بهدولت‌هااجازهنمی‌دهیمپیام‌هایخصوصیکاربرانرابخوانندنوشتهشدهتوسطتیناپورشاهید|2هفتهقبلرئیسسازمانفضاییایران:تولیدماهواره‌ایمانندخیامبین۴۰تا۵۰میلیوندلارهزینهداردنوشتهشدهتوسطآرشپارساپور|6روزقبلوزیرارتباطات:نسخه‌هایدوم،سوموچهارمخیامراخواهیمساختنوشتهشدهتوسطشیداملکی|6روزقبلخودروتازه‌هایامروزاخبارخودروآموزشخودرومعرفیوبررسیخودروقیمتوشرایطفروشموتوراسپرتداغ‌ترین‌هایایندسته‌بندیتبدیلخاوربنزبهکمپر؛پروژه‌ایمحبوبدرایرانوجهاننوشتهشدهتوسطسعیدعلیپور|2هفتهقبلراهنمایخریدMVMX22؛مشخصاتفنی،آپشنها،قیمتوشرایطفروشنوشتهشدهتوسطحسینباباپور|1هفتهقبلتشویقخودروسازانبهداخلیسازی۹۰درصدیقطعاتخودروبرایکاهششدتتحریمنوشتهشدهتوسطغزالهزاهدی|2هفتهقبلقیمتکامیونتسلافقطباکمکدولتیرقابتیمیشودنوشتهشدهتوسطپویابهرامی|2هفتهقبلنقدوبررسی‌تازه‌هایامروزبررسیموبایلبررسیتبلتبررسیلپتاپبررسیسختافزاربررسیتلویزیونبررسیپوشیدنیبررسیاسپیکروهدفونداغ‌ترین‌هایایندسته‌بندیبررسیعملکرددوربینگلکسیاس22اولترادرشبنوشتهشدهتوسطحمیدمقدسی|2هفتهقبلویدیوتازه‌هایامروزسیلیکوندیجیتکاکوسیستمدیجیداکسبررسیوجعبهگشاییداغ‌ترین‌هایایندسته‌بندیسیلیکن؛پردازنده‌هاینسلسیزدهاینتلرقبایشانرانابودمی‌کنندنوشتهشدهتوسطامیرحسینیاری|2هفتهقبلمعرفیلپتاپگیمینگام‌اس‌آیوکتورGP76؛نهایتقدرتنوشتهشدهتوسطحمیدمقدسی|6روزقبلدیجی‌تک؛ناتینگفونمی‌تواندموفقشود؟نوشتهشدهتوسطکورشچایچی|6روزقبلآموزشتازه‌هایامروزویندوزآفیساندرویدمکلینوکسوبواینترنتآیفونوآیپدآموزشامنیتعکاسیوتدوینشبکههایاجتماعیداغ‌ترین‌هایایندسته‌بندیچگونهفضایآزادحافظهگوشیاندرویدیخودراافزایشدهیم؟نوشتهشدهتوسطتحریریهدیجیاتو|7روزقبلچگونهگوگلاسیستنتراازرویدکمههوماندرویدبرداریم؟نوشتهشدهتوسطتحریریهدیجیاتو|2هفتهقبلراهنمایخریدعلمیتازه‌هایامروزانرژیسلامتنجوموفضامحیطزیستمیانرشتهایداغ‌ترین‌هایایندسته‌بندینظریهبیگ‌بنگ:کیهانچگونهمتولدشد؟نوشتهشدهتوسطمرضیهفرجی|2روزقبلمحققانآلمانی:استفادهازپلکانبهجایآسانسوربهسلامتمغزکمکمی‌کندنوشتهشدهتوسطجوادتاجی|2هفتهقبلتصویرروزناسا:خوشهکرویM13،یکمشتاکلیلدرآسماننوشتهشدهتوسطمرضیهفرجی|2هفتهقبلگشت‌وگذاردریکیازپیشرفته‌ترینآزمایشگاه‌‌هایجهانکهمی‌خواهدجلویپاندمیبعدیرابگیردنوشتهشدهتوسطتیناپورشاهید|2هفتهقبلکسبوکارتازه‌هایامروزبازاریابیکارآفرینیاستراتژیرشدمالیوسرمایهگذاریداغ‌ترین‌هایایندسته‌بندیایلانماسکبارداتهامرابطهباهمسرهم‌بنیانگذارگوگل:دیروزباسرگیبرینمهمانیبودیمنوشتهشدهتوسطایمانصاحبی|3هفتهقبلدیجیاتوتبلیغاتتماسبامادربارهماموقعیت‌هایشغلیشرایطبازنشرشرایطخدمترسانیپرطرفدارها:سامسونگاپلمایکروسافتثبتبازخوردلطفامیزانرضایتخودراازدیجیاتوانتخابکنید.واقعاراضی‌اماصلاراضینیستمچطورمیتوانیمتجربهبهتریبرایشمابسازیم؟ثبتنظرنظرشماباموفقیتثبتشد.ازاینکهمارادرتوسعهبهتروهدفمند‌تردیجیاتوهمراهیمی‌کنیدازشماسپاسگزاریم.علمیآیانوشیدنقهوهعمرشماراافزایشمی‌دهد؟تکنولوژیچرادرحالیکههوشمصنوعیهنوزبهادراکنرسیده،مردمچنینتصوریدارند؟تکنولوژیآیاافزایشقیمتاحتمالیسریآیفون14،اقدامیمنطقیخواهدبود؟علمینظریهبیگ‌بنگ:کیهانچگونهمتولدشد؟پیشنهادهایسردبیرعلمیتحولیدرپیونداعضا:پزشکانموفقبهتغییرگروهخونیکلیه‌‌هایاهداییشدندنوشتهشدهتوسطمحمدقریشی2ساعتقبلتکنولوژیگزارشکسپرسکی:ایرانبالاترینسهمآلودگیموبایل‌هابهبدافزارهارادرجهانداردنوشتهشدهتوسطمحمدقریشی4ساعتقبلتکنولوژینسخهنهاییاندروید13برایگوشی‌هایپیکسلگوگلمنتشرشدنوشتهشدهتوسطمحمدقریشی6ساعتقبلعلمیدانشمندانپیوندهیجان‌انگیزیرامیانعناصرموجوددرزمینوماهپیداکردندنوشتهشدهتوسطایمانصاحبی18ساعتقبلنقدوبررسی‌بررسیقابلیت‌هاینرم‌افزاریجدیددرتلویزیون‌هایهوشمنداسنوانوشتهشدهتوسطنیماجلالی18ساعتقبلعلمیکشفآنتی‌بادیجدیدیکهمی‌تواندهمهسویه‌هایویروسکروناراخنثیکندنوشتهشدهتوسطایمانصاحبی1روزقبلعلمیدانشمندانباتزریقخونموش‌هایمسنبهجوان،علائمپیریرادرآن‌هاظاهرکردندنوشتهشدهتوسطتیناپورشاهید1روزقبلتکنولوژیاسپیسایکسباپرداختپاداشازهکراینترندیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوریتماهواره‌ایاستارلینکاستقبالکردنوشتهشدهتوسطایمانصاحبی2روزقبلتازه‌هایامروزتکنولوژیاپلظاهراتولیدنسلدهمآیپدراباتغییراتعمدهدرطراحیشردیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوریوعکردهاستآیپدنسلدهماپلظاهرادرحالحاضردرحالتولیداستوازنظرطراحیتغییراتعمده‌اینسبتبهنسلقبلیخواهدداشت.نوشتهشدهتوسطتیناپورشاهید16دقیقهقبلتکنولوژیاپلیکیشن‌هایشیپور،شیپورپلاسوآلونکازگوگل‌پلیحذفشدندمدیرعاملشیپورمی‌گویدبامدادشنبهایمیلیراازگوگل‌پلیدریافتکرده‌اندکهازغیرفعالشدنحساباینپلتفرمحکایتداشتهاست.نوشتهشدهتوسطمجتبیآستانه29دقیقهقبلکسبوکارارزشاستارتاپجدیدبنیانگذارWeWorkپیشازراه‌اندازیبه1میلیارددلاررسیدبهگزارشنیویورکتایمز،شرکتمالیAndreessenHorowitzمبلغ350میلیوندلاررویایناستارتاپسرمایه‌گذاریکردهتاارزشآنبه1میلیارددلاربرسد.نوشتهشدهتوسطجوادتاجی1ساعتقبلتکنولوژیگزارشسالانهتریبون:رمزارزبیشترینتبلیغاتدررسانه‌هارابهخوداختصاصدادگزارشتریبوننشانمی‌دهدشرکت‌هایفعالحوزهرمزارزدرسال۱۴۰۰بیشترینهزینهرابرایانتشاررپورتاژآگهیدررسانه‌هاداشتند.نوشتهشدهتوسطآرشپارساپور1ساعتقبلعلمیروشیجدیدبرایمقابلهباسرطان:هورمونسلول‌هایچربیرشدتوموررامهارمی‌کندهورمونیکهتوسطسلول‌هایچربیترشحمی‌شود،می‌تواندرشدتومورهایکبدیرادرموش‌هامهارکند.نوشتهشدهتوسطتیناپورشاهید2ساعتقبلفناوریایرانشرکتزیرساختتلویحاکاهشپهنایبانداینستاگرامراتاییدکرد:اختلالرفعشدشرکتارتباطاتزیرساختاعلامکرداختلالمسیر‌هایارتباطیمنجربهایجادمشکلدرتامینترافیکبرخیپلتفرم‌هایخارجیشدهبودند.نوشتهشدهتوسطمجتبیآستانه2ساعتقبلعلمیتحولیدرپیونداعضا:پزشکانموفقبهتغییرگروهخونیکلیه‌‌هایاهداییشدندپژوهشگراندانشگاهکمبریجگروهخونیسهکلیهاهداییافرادفوتشدهرابادستگاهیمخصوصوآنزیمتغییردادند.نوشتهشدهتوسطمحمدقریشی2ساعتقبلتکنولوژیاینرباتعجیببهمارهااجازهمی‌دهدتارویدستوپاراهبروند![تماشاکنید] «آلنپان»،یوتیوبرآمریکایی،رباتعجیبوغریبچهارپاییساختهکهبهمارهااجازهمی‌دهدرویچهاردستوپاراهبروند.نوشتهشدهتوسطتیناپورشاهید3ساعتقبلتکنولوژیگزارشکسپرسکی:ایرانبالاترینسهمآلودگیموبایل‌هابهبدافزارهارادرجهاندارددرفصلاول2022،بیشترینموبایل‌هایآلودهباسهم35.25درصدمربوطبهکشورمانبودهاست.نوشتهشدهتوسطمحمدقریشی4ساعتقبلتکنولوژیقطعیبرقدرچیناحتمالاخطوطتولیدآیپدرابامشکلمواجهمی‌کنددمایبالای40درجهسانتیگرادبخشصنعتیاستانسیچوآنراعملاتعطیلکردهاست.نوشتهشدهتوسطآرشتهرانی4ساعتقبلمشاهدهمطالببیشتردیجیاتورادرشبکه‌هایاجتماعیدنبالکنیدشبکه‌هایاجتماعیدیجیاتوسریع‌ترینروشدسترسیبهاخبارفناوری،علموخودرواست.اگرمی‌خواهیدبه‌روزباشید،شبکه‌هایاجتماعیدیجیاتورادنبالکنید.آخرینویدئوهامحتوایبیشترنقدوبررسی‌بررسیتلویزیونایکسویژن50XYU725؛کیفیتفراترازانتظار۲۴خرداد۱۴۰۱تاکنون13نفردرمکالمه‌یاینپستمشارکتکرده‌اند.نقدوبررسی‌بررسیقابلیت‌هاینرم‌افزاریجدیددرتلویزیون‌هایهوشمنداسنوا18ساعتقبلویدیوگجتمستر:معرفیکولهپشتیهوشمند23ساعتقبلویدیوچگونهبهترینمانیتورراانتخابکنیم؟4روزقبلویدیوبررسیلپ‌تاپگیمینگمیان‌ردهASUSROGStrixG15G513RC5روزقبلمشاهدهویدئوهایبیشترآخریناخبارفناوریایرانمحتوایبیشترتکنولوژیاپلیکیشن‌هایشیپور،شیپورپلاسوآلونکازگوگل‌پلیحذفشدندمدیرعاملشیپورمی‌گویدبامدادشنبهایمیلیراازگوگل‌پلیدریافتکرده‌اندکهازغیرفعالشدنحساباینپلتفرمحکایتداشتهاست.نوشتهشدهتوسطمجتبیآستانه29دقیقهقبلگزارشسالانهتریبون:رمزارزبیشترینتبلیغاتدررسانه‌هارابهخوداختصاصدادنوشتهشدهتوسطآرشپارساپور1ساعتقبلشرکتزیرساختتلویحاکاهشپهنایبانداینستاگرامراتاییدکرد:اختلالرفعشدنوشتهشدهتوسطمجتبیآستانه2ساعتقبلاختلالدربارگذاریاینستاگرامبرایکاربرانایرانی:احتمالکاهشپهنایباندمطرحاستنوشتهشدهتوسطآرشپارساپور22ساعتقبلستادامربهمعروفونهیازمنکرخراسانرضوی:عدمرعایتپوششاسلامیدرعکسپروفایلمی‌تواندبهاخراجکارمندختمشودنوشتهشدهتوسطآرشپارساپور2روزقبلارزهایدیجیتال«گراف»و«بت»درنوبیتکسلیستشدندنوشتهشدهتوسطشیداملکی2روزقبلمشاهدهمطالببیشتراخبارمرتبطباخودرو15میلیونتومانبرایکامل‌تریناسکوتربرقیبازار؛SkipeBreezeمعرفیشدنوشتهشدهتوسطپویابهرامی7ساعتقبل19ساعتقبلاتووازومسکوویچسهامرنوروسیهراتصاحبکردند23ساعتقبلجزییاتتازهازآییننامهوارداتخودرو؛اسقاطدودستگاهخودرویفرسودهالزامیاست1روزقبلپارسخودرو:بهجایکوییکS؛کوییکتحویلبگیرید1روزقبلعرضهدیگنیتیوفیدلیتیدربورسکالابا40درصدقیمتکمترنسبتبهبازارآزاداخبارمرتبطباعلمیروشیجدیدبرایمقابلهباسرطان:هورمونسلول‌هایچربیرشدتوموررامهارمی‌کندنوشتهشدهتوسطتیناپورشاهید2ساعتقبل2ساعتقبلتحولیدرپیونداعضا:پزشکانموفقبهتغییرگروهخونیکلیه‌‌هایاهداییشدند17ساعتقبلآیانوشیدنقهوهعمرشماراافزایشمی‌دهد؟18ساعتقبلدانشمندانپیوندهیجان‌انگیزیرامیانعناصرموجوددرزمینوماهپیداکردند19ساعتقبلامنیتشبکه6Gزیرذره‌بین؛امواجتراهرتزیاحتمالارشدسلول‌هایمغزراسرعتمی‌بخشداخبارمرتبطباکسبوکارارزشاستارتاپجدیدبنیانگذارWeWorkپیشازراه‌اندازیبه1میلیارددلاررسیدنوشتهشدهتوسطجوادتاجی1ساعتقبل6ساعتقبلکارمنداناپلبایدازماهآیندهسهروزدرهفتهبهصورتحضوریکارکنند21ساعتقبلبااینراهکارهاشانسخودبرایارتقایشغلیراافزایشدهید2روزقبلاپلظاهراچندسالپیشازدرآمدهایتبلیغاتیفیسبوکسهمخواستهبود3روزقبل4مهارتضروریکهدرتمامدورانشغلی‌تانبهکارتانمی‌آیندمعرفینرم‌افزارواپلیکیشننرمافزارواپلیکیشنجعبهابزار:15اپلیکیشنبرتربرایساختاستوری‌هایجذابدراینستاگرامچهازاینستاگرامبرایرونق...نرمافزارواپلیکیشنمعرفیودانلودبهترینبازی‌هایجنگیاندرویدوآیفونمهمنیستدربارهچهپلتفرمی...نرمافزارواپلیکیشنچگونهوبسایتهارادرگوگلکروممسدودکنیم؟دراینمطلببهسراغ...نرمافزارواپلیکیشنچگونهفضایآزادحافظهگوشیاندرویدیخودراافزایشدهیم؟دراینمطلببهروش‌ها...نرمافزارواپلیکیشنچگونهدرموبایلتصاویررابهفایلPDFتبدیلکنیم؟دراینمطلببهنحوه...نرمافزارواپلیکیشنمعرفیبرنامهOutlookLite؛ابزارمدیریتایمیلجدیدمایکروسافتبرنامهOutlookLiteمحصولیجدید...دیجیاتورادرشبکه‌هایاجتماعیدنبالکنیدشبکه‌هایاجتماعیدیجیاتوسریع‌ترینروشدسترسیبهاخبارفناوری،علموخودرواست.اگرمی‌خواهیدبه‌روزباشید،شبکه‌هایاجتماعیدیجیاتورادنبالکنید.عضویتدرخبرنامهایمیل*مطمئنباشیدکههرگزازسمتماایمیل‌هایمزاحم(اسپم)دریافتنخواهیدکرد.تکنولوژیامنیتاینترنتوشبکهتبلتدوربینفناوریایرانکامپیوتروسختافزارکریپتوکارنسیگجتهالپتاپلوازمخانگیهوشمندموبایلنرمافزارواپلیکیشنهوشمصنوعیخودروآموزشخودرواخبارخودروقیمتوشرایطفروشخودرومعرفیوبررسیخودروموتوراسپرتنقدوبررسی‌بررسیاسپیکروهدفونبررسیپوشیدنیبررسیتبلتبررسیتلویزیونبررسیسختافزاربررسیلپتاپبررسیموبایلویدیواکوسیستمبررسیوجعبهگشاییدیجیتکدیجیداکسسیلیکونآموزشآفیسآموزشامنیتآیفونوآیپداندرویدشبکههایاجتماعیعکاسیوتدوینلینوکسمکوبواینترنتویندوزعلمیانرژیسلامتمحیطزیستمیانرشتهاینجوموفضاکسبوکاراستراتژیرشدبازاریابیکارآفرینیمالیوسرمایهگذاریدیجیاتوتبلیغاتتماسبامادربارهماموقعیت‌هایشغلیشرایطبازنشرشرایطخدمترسانیتمامیحقوقبرایوبسایتدیجیاتومحفوظاست|دیجیاتوتوسطسرورهایقدرتمندپارسپکپشتیبانیمی‌شودنامکاربرییاپستالکترونیکیرمزعبورورودبهحسابکاربریساختحسابکاربریجدیداطلاعاتحسابخودرافراموشکرده‌امورودبهحسابکاربرینامکاربریپستالکترونیکیرمزعبورکلیهشرایطوضوابطدیجیاتورامطالعهکرده‌اموآن‌هارومی‌پذیرم.ساختحسابکاربریجدیدورودبهحسابکاربریاطلاعاتحسابخودرافراموشکرده‌امساختحسابکاربریپستالکترونیکیبازیابیرمزعبورساختحسابکاربریجدیدورودبهحسابکاربریفراموشیرمزعبور

Posto:دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوریrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato