دانلود رایگان نرم افزار - Afghanistan - Catalogo del mondo di lingua italiana

دانلود رایگان نرم افزار

  • 2021-12-31Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
دانلود رایگان نرم افزار
  • Indirizzo Web:www.soft98.ir
  • IP del server:79.127.127.35
  • Descrizione del sito:دانلود رایگان نرم افزار،کرک و سریال نرم افزار،آنتی ویروس،ویندوز 7،ویندوز 8.1،ویندوز 10،ویندوز 11،برنامه اندروید،نرم افزار اندروید،نرم افزار مهندسی،برنامه نویسی،اندروید،ویندوز

nome del dominio:www.soft98.irValutazione

di 500~20000

nome del dominio:www.soft98.irflusso

539

nome del dominio:www.soft98.irBene o male

Misto buono e cattivo. Guadagni e perdite di accompagnamento feroci

sito web:دانلود رایگان نرم افزارPesi

1

sito web:دانلود رایگان نرم افزارIP

79.127.127.35

sito web:دانلود رایگان نرم افزارsoddisfare

دانلودرایگاننرمافزارسافت٩٨خانهسیستمعاملسیستمعاملویندوزویندوز11ویندوز10ویندوز8.1ویندوز7ویندوزXPویندوزServerسایرسیستمعامل‌هالینوکسمکینتاشاندرویدسایربخش‌هامجازیسازیآپدیتویندوزفعالسازویندوزوآفیسمباحثدرانجمنمباحثومشکلاتسیستمعامل‌هاآموزش‌هایمربوطبهسیستمعامل‌هانرم‌افزارنرم‌افزارپشتیبانگیریازاطلاعات(ویندوز|مکینتاش)بازیابیاطلاعات(ویندوز|مکینتاش)مدیریتپارتیشن‌هامدیریتهارددیسکبهینهسازیسیستمعامل(ویندوز|مکینتاش)حذفنرم‌افزار(ویندوز|مکینتاش)فشردهساز(ویندوز|مکینتاش)ابزاررجیستریمدیریتپسوردفرهنگلغتابزاردسکتاپ(ویندوز|مکینتاش)اسکرینسیورابزارگرافیکوعکس(ویندوز|مکینتاش)نرم‌افزارقفلگذاری(ویندوز|مکینتاش)ابزارفلشساختانیمیشن(ویندوز|مکینتاش)درایورسختافزارابزارآفیس(ویندوز|مکینتاش)ابزارPDFابزارسیدی(ویندوز|مکینتاش)نرم‌افزارفارسینرم‌افزارمهندسیبرنامهنویسیکامپوننتنرم‌افزارمکینتاشاینترنتابزار اینترنت(ویندوز|مکینتاش)مدیریتدانلود(ویندوز|مکینتاش)مرورگروبپیامرسانمدیریتایمیلکنترلسیستمازراهدورابزارشبکهمدیریتFTPطراحیوبابزاروبمستراسکریپتمالتیمدیاپلیرموزیکوفیلمنمایشفیلم(ویندوز|مکینتاش)پخشصوتویرایشگرفیلم(ویندوز|مکینتاش)ویرایشگرصوت(ویندوز|مکینتاش)مبدلفرمتصوتیوتصویری(ویندوز|مکینتاش)کدکهایصوتیوتصویریتصویربرداریازدسکتاپ(ویندوز|مکینتاش)امنیتیابزارامنیتی(ویندوز|مکینتاش)آنتیویروسفایروالضدهکوجاسوسیآپدیتآنتیویروسحذفوپاکسازیاطلاعاتموبایلاندرویدبرنامه‌هایکاربردیمدیریتاپلیکیشن‌هاپیامرسانمدیریتوارسالSMSمدیریتایمیلمدیریتفایلبهینهسازقفلگذاریوامنیتیویرایشومدیریتعکسمرورگروبصفحهکلیدلانچروشخصیسازیهواشناسیاندرویداندرویدپلیرموزیکوفیلمآفیسواداریدفترچهتلفنوشماره‌گیرمسیریابومکانیاباینترنتابزارهامدیریتوضبطتماسویرایشموزیکوفیلمپزشکیوسلامتهمراهبانکبرنامه‌هایپارسیاندرویدبرنامه‌هایمذهبیاندرویدسایربازیاندرویدزنگموبایلوالپیپرموبایلنرم‌افزارموبایلشبیهسازاندرویدسایرنرم‌افزارهامباحثدرانجمنمباحثومشکلاتاندرویددرانجمنگرافیکگرافیکپلاگینفتوشاپپلاگینویدئوییفونتآموزشیآموزشیآموزشوترفندویندوز8و10و11آموزشزبانRosettaStoneکتابالکترونیکیمجلاتنکات،ترفندهاوآموزش‌هایمربوطبهفتوشاپآموزش‌هاینرم‌افزارهاوسیستمعامل‌هاآموزشویدیویینرمافزارهایکاربردیبازیبازی(ویندوز)مباحثومشکلاتبازی‌هابخشاندرویدانجمنسافت٩٨رفعمشکلاتنرم‌افزاریورودبهانجمنرفعمشکلاتنرمافزارسافت٩٨ابزارهایرمزگشاییفایل‌هایقفلشدهتوسطباج‌افزارهاتاپیکجامعدانلودنرم‌افزار‌هایکاربردی(قرارنگرفتهدرسایت)نرم‌افزارهایپیشنهادیکاربران(معرفینرم‌افزارهایکاربردی)بخشفعالسازیقانونیانواعویندوزوآفیسدرخواستکرکوفعالسازنرمافزارهادرخواستنــرمافــزارودرایــورمستقیمسازیلینک‌هایآپلودسنترهااکانتپرمیومسایت‌هایفایلشرینگراهنماییبرایخرید،ارتقاوتعویضقطعاتلیستدستهبندیشدهآموزشنرم‌افزار‌هاایجادتغییراتدلخواهدرویندوز10(لیستآموزش‌ها،ترفندهاوحلمشکلاترایج)ایجادتغییراتدلخواهدرویندوز11(لیستآموزش‌ها،ترفندهاوحلمشکلاترایج)اطلاعیهنرمافزارهاییکهبههمراهکرک،سریالیاPatchدرسایتقراردادهمیشوند،اکثرادرصورتاتصالبهاینترنتغیرفعالمیشوند.برایجلوگیریازارتباطنرمافزارهاییکهبهاینترنتنیازندارند،ازنرمافزارWindowsFirewallControlاستفادهکنیدتادراستفادهازنرمافزارها،آپدیتخودکارآنهاویامصرفپهنایبانداینترنتدچارمشکلنشوید.برایراحتیدردانلودفایلهاودانلودباسرعتبالا،ازنرمافزارهایمدیریتدانلودمانندFDMیاIDMاستفادهکنید.بعلتمشکلامنیتیدرورژنهایقدیمینرمافزارWinrar،درصورتتمایلنرمافزارراکاملحذفکنیدونسخه(v6.11)رانصبکنید.سایتوسروردانلودسافت۹۸درداخلکشورودردیتاسنترآسیاتکمیزبانیمیشودودرسامانهثبتدامنههایاینترنتیبامیزبانیداخلیثبتوتاییدشدهاست.(درقسمتنشانیوبسایت،soft98راجستجوکنید)جهتاطلاعازنیمبهابودنترافیکدانلودیازسافت۹۸باشرکتیکهاشتراکاینترنتتهیهکرده‌ایدتماسبگیریدودرصورتنیمبهانبودندرسامانه195.cra.irشکایتخودراثبتکنید.نوعشکایت:مشکلاتمالیوتعرفهموضوعشکایت:عدمرعایتتعرفهترافیکداخلوبینالمللیمتوجهشدمتماسبامدیریتتبلیغــاتپیشنهادات،انتقاداتومشکلاتسایتاستفادهازامکاناتسایترایگاناستامّا:1.شماباعضویتدانلود رایگان نرم افزاردرسایتمی‌تونیدنرم‌افزاریروکهباهاشزیادسروکارداریدروبهعلاقمندی‌هایخوداضافهکنیدوازطریقگزینهعلاقمندی‌هاکهدرپنلکاربریشماقراردارهباورودبهسایتازآپدیتشدناونمطلعبشید.2.شماباعضویتدرسایتمیتونیدباورودبهسایتورفتنبهکنترلپنلوکلیکبررویجدیدترینمطالب،جدیدترینمطالببعدازآخرینورودخودتونرومشاهدهکنید.3.شماباعضویتدرسایتمیتونیدباورودبهسایتورفتنبهکنترلپنل۳۰مطلبآخرسایترومشاهدهکنید.4.شماباعضویتدرسایتمیتونیدباورودبهسایت،تصویریازمحیطکرکشدهنرم‌افزار(درصورتیکهقراردادهشدهباشد)رامشاهدهکنید.ورودبهسایت×نامکاربریلطفاًنامکاربریراواردکنیدرمزمرافراموشکردمرمزعبورلطفاًرمزعبورراواردکنیدورودبهسایتکاربرجدیدهستید؟عضویتدرسافت۹۸برایاستفادهازاینقسمتبایدوارداکانتیاعضوشویدجستجوتاریخچهلطفاًکلیدواژهموردنظرراواردکنیددانلودرایگاننرم‌افزارخریدازآمازونAmazonانگلیسوآمازوناماراتمطالبنرم‌افزارمطالباندرویداخباروبKMPlayer4.2.2.68+2022.7.26.10Win/Mac+PortableپخشفیلمProcessLassoPro11.0.0.34+PortableبهینهسازیسرعتویندوزGlaryUtilitiesPro5.193.0.222+PortableبهینهسازیویندوزGlaryMalwareHunterPro1.154.0.771+PortableمحافظویندوزدربرابربدافزارMKVToolnix70.0.0Win/Mac/Linux+Portableترکیبوادغامفیلم،صداوزیرنویسW10Privacy4.0.0.1مدیریتتنظیماتامنیتیدرویندوزSystemMechanicPro/UltimateDefense22.5.2.75+PortableبهينهسازويندوزOpera89.0.4447.91Win/Mac/Linux+GXGamingBrowserمرورگراپراAnyDesk7.0.14Win/Mac/Linux/AndroidکنترلویندوزازراهدورMicrosoftEdge104.0.1293.54Win/دانلود رایگان نرم افزارMac/Android+PortableمرورگرمایکروسافتاجGeekUninstaller1.5.0.161حذفسریعبرنامهنصبشدهNoxPlayer7.0.3.3Win/MacشبیهسازاندرویددرویندوزومکStartAllBack3.5.1.4505جایگزینمنویاستارتدرویندوز11RevoUninstallerPro5.0.6+Portable+AndroidحذفکاملنرمافزاردرویندوزInstram249.0.0.0.65+Liteبرنامهاینستاگرامبرایاندرویددیجیکالا2.9.1.96برنامهفروشگاهDigiKalaبرایاندرویدVideoShowVideoEditorPremium9.8.4ویرایشحرفهایویدیودراندرویدShazam12.36.0-جستجویخوانندهازطریقموزیکدراندرویدSmartLauncherPro6.1.013لانچرزیبابرایگوشیاندرویدMicrosoftSwiftKeyKeyboard8.10.20.2تایپسریعوهوشمنددراندرویدClashofClans14.635.9+MyBot.run7.9.8بازیکلشافکلنزVLCforAndroid3.5.1پخشفایلصوتیوتصویریدراندرویدMicrosoftLauncher6..1.مایکروسافتلانچربرایاندرویدPicsArtGold20.4.1+LiteویرایشویدیووعکسدراندرویدDataUseMonitorPremium1.17.2004مدیریتمصرفاینترنتدراندرویدبلد4.60.2BaladبرنامهنقشهومسیریابسخنگویاندرویدShareMe(MiDrop)3.26.03انتقالواشتراکگذاریسریعفایلدراندرویدمشاهدهمطالببخشاندرویدلیستقیمتروزگوشیسامسونگ،شیائومیوآیفوندربازارایران+مشخصاتفنی1304کاربرانتکراتوبا15میلیونتومانکدامگوشی‌هاراانتخابکردند؟527کارنامهیکسالهوزیرارتباطات–آخریندستاورد:صیانتاینستاگرام!1535راهنمایخریدبهترینگوشیتا4میلیونتومان(مرداد1401)162بهترینگوشیهایسامسونگ[دررده‌هایمختلفقیمت]لیستقیمتبهروزسختافزارکامپیوتر(پردازنده،رم،مادربرد،کارتگرافیک،هاردو…)+مشاورهخرید194بهترینکارگردانانفاز5دنیایسینماییمارول(MCU)ازنگاهسایتفیگار[+بهترینفیلم‌هایآن‌ها]417مقایسهگلکسیM53سامسونگباپوکوF4GTشیائومی؛هرآنچهازیکگوشیمی‌خواهید!252بررسیاولیهتکراتوازگلکسیزدفلیپ4(GalaxyZFlip4)‌؛نگاهنزدیکبهقابلیت‌ها2231راهنمایخریدماوسوکیبوردبابودجه‌هایمختلف(بروزسانیمرداد1401)1336معرفیبهترینبازی‌هایرایگاندنیادرسبک‌هایمختلف1330۵دلیلبرایآنکهازسیمکارترایتلاستفادهنکنید!!مشاهدهادامهلینکدونیخبرهایتکنولوژیlink2dooniRSSTwitterFacebookInstramلیستقیمتروزگوشیسامسونگ،شیائومیوآیفوندربازارایران+مشخصاتفنی1304کاربرانتکراتوبا15میلیونتومانکدامگوشی‌هاراانتخابکردند؟527کارنامهیکسالهوزیرارتباطات–آخریندستاورد:صیانتاینستاگرام!1535راهنمایخریدبهترینگوشیتا4میلیونتومان(مرداد1401)162بهترینگوشیهایسامسونگ[دررده‌هایمختلفقیمت]لیستقیمتبهروزسختافزارکامپیوتر(پردازنده،رم،مادربرد،کارتگرافیک،هاردو…)+مشاورهخرید194بهترینکارگردانانفاز5دنیایسینماییمارول(MCU)ازنگاهسایتفیگار[+بهترینفیلم‌هایآن‌ها]417مقایسهگلکسیM53سامسونگباپوکوF4GTشیائومی؛هرآنچهازیکگوشیمی‌خواهید!252بررسیاولیهتکراتوازگلکسیزدفلیپ4(GalaxyZFlip4)‌؛نگاهنزدیکبهقابلیت‌ها2231راهنمایخریدماوسوکیبوردبابودجه‌هایمختلف(بروزسانیمرداد1401)1336معرفیبهترینبازی‌هایرایگاندنیادرسبک‌هایمختلف1330۵دلیلبرایآنکهازسیمکارترایتلاستفادهنکنید!!درحالبارگذاری... KMPlayer4.2.2.68+2022.7.26.10Win/Mac+Portableپخشفیلم نمایشفیلم/نمایشفیلم(مکینتاش)SalaR25مرداد1401 KMPlayer نرمافزاریحرفهایکهدرعینکارآییبالا،حجمپائینیداشتهوقادربهپخشاکثرفرمتهاهمباشد.نرمافزارهایزیادیدرزمینهپخشفیلموجوددارد.امامهمترینمشکلیکهاکثرنرمافزارهادارندایناستکههمحجمینسبتاسنگیندارندوقادربهپخشبسیاریازفرمتهانیستند.نرمافزارKMPlayerباحجممناسبقادربهپخشتقریبا99دردصدفرمتهایصوتیوتصویریاست.نرمافزاربسیارسادهامادرعینسادگیباکارآییبسیاربالا.هرکاربریکهیکبارKMPlayerراتجربهکندمطمئناانتخاباولشهمیشههمیننرمافزارخواهدبود.اساسکارKMPlayerبهاینصورتاستکهبتواندهرفرمتصوتیوتصویریرااجرانماید.ایننرمافزارباDecodeکردنفرمتهایمختلفکاربرانراقادرمیسازدتاهرفرمتیراکهبخواهنداجرانمايند.VCDهاوDVDهاهمبابهترینکیفیتممکنمیتواننداجراشوند. ادامــهمطلـب ProcessLassoPro11.0.0.34+Portableبهینهسازیسرعتویندوز نرمافزارویندوز/بهینهسازویندوزSalaR24مرداد1401 ProcessLasso نرمافزارکاربردیکهازفناوریمنحصربفردجدیدیبهرهمیبردکهاینامکانرابرایشمافراهممیآوردتامیزانپاسخدهیوپایداریکامپیوترخودراافزایشدهید.سیستمعاملویندوز،ازلحاظطراحیبهبرنامههااجازهمیدهدتابدونهیچمحدودیتیپردازندهشمارابهخوداختصاصدهندکهنهایتابهقفلنمودنویاهنگکردنسیستممیانجامد.فناوریایجادتعادلنرمافزارProcessLassoبصورتهوشمنداولویتبدانلود رایگان نرم افزاررنامههایدرحالاجراراتنظیممینمایدتارفتارهایغیرعادیازسویاینبرنامههاویااستفادهبیشازاندازهمنابعسیستمیتوسطپردازههایفعالتواناییشمادرکنترلواستفادهازسیستمخودرادچارمشکلنماید. ادامــهمطلـب GlaryUtilitiesPro5.193.0.222+Portableبهینهسازیویندوز نرمافزارویندوز/بهینهسازویندوزSalaR24مرداد1401 GlaryUtilities مجموعهایازابزارهایکاربردیسیستمبهمنظورثبات،افزابشسرعت،تعمیرومحافظتازکامپیوترشمامیباشد.GlaryUtilitiesبهشمااجازهحذففایلهایزائد،کلیدهایرجیسترینامعتبروتمامیردپاهایبهجاماندهازوبگردیهایشمارامیدهد.بوسیلهایننرمافزارشماهمچنینمیتوانیدمدیریتوپاکسازیمرورگر،آنالیزفضایاستفادهشدههارددیسکوشناساییفایلهایتکراریبررویسیستمراانجامدهید.ازاینگذشتهایننرمافزاردارایآیتمهاییبرایبهینهسازیحافظه،پیداکردن،ثابتکردن،حذفمیانبرهاینامعتبرویندوز،مدیریتبرنامههاییکهدرهنگامبوتشدنسیستمشروعبهکارمینمایدوعزلکردنبرنامههامیباشد. ادامــهمطلـب GlaryMalwareHunterPro1.154.0.771+Portableمحافظویندوزدربرابربدافزار امنیتی/ضدهکوجاسوسیSalaR24مرداد1401 GlaryMalwareHunter نرمافزارکاربردیجهتجستجویوحذففایلهاخطرناکدرویندوزشمامیباشدوسیستمشماراازویروسهاوسایرتهدیداتمحافظتمیکند.اسکنهیرباعثمیشودسرعتاسکنسریعتریداشتهباشید.GlaryMalwareHunterفایلهایمخربرابررویویندوزشماشناساییمیکندومحتوایخطرناکراپاکمیکند.MalwareHunterیکنرمافزارکاملدربرابرانواعتهدیداترافراهممیکند،اطلاعاتشماوحریمخصوصیشماراحفظمیکندوتضمینمیکندکهویندوزشمابدونویروساست. ادامــهمطلـب MKVToolnix70.0.0Win/Mac/Linux+Portableترکیبوادغامفیلم،صداوزیرنویس تبدیلفرمتصوتیوتصویری/تبدیلفرمتصوتیوتصویری(مکینتاش)TRACKER23مرداد1401 MKVToolnix نرمافزاریکاربردیبرایفرمتMKVکهیکیازفرمتهایمحبوببرایفایلهایویدئوییاستمیباشدکهامکانبهمچسباندنتعدادنامحدودیازویدیو،صداوزیرنویسرادرقالبیکفایلدارد.چنانچهبخواهیدTrackهایویدئو،صداویازیرنویسیکفایلبافرمتMKVراحذفیابهآناضافهکنید،یاحتیبخواهیدیکفایلجدیدبراساسفایلهایویدئوییبافرمتهایMP4٬IیازیرنویسSRT٬SUBو...داشتهباشید،میتوانیدازنرمافزارMKVToolnixاستفادهکنید.بااستفادهازنرمافزارMKVToolnixقادرخواهیدبودفایلزیرنویسبافرمتSRTرابافیلمموردنظروبافرمتMKVادغامکنیدتادرهنگامجابهجاییویاپخشفیلمبهراحتیوباکلیکبررویفایلویدیوییفیلمبازیرنویسپخششود.سرعتبالاوانجامعملیاتترکیببدونافتکیفیتازویژگیهایایننرمافزاربهشمارمیروند. ادامــهمطلـب W10Privacy4.0.0.1مدیریتتنظیماتامنیتیدرویندوز امنیتیSalaR23مرداد1401 W10Privacy نرمافزارکاربردیبودهکهامکاننمایشوفعالسازییاغیرفعالسازیتنظیماتامنیتیرایجدرویندوز10رافراهممیکند.نرمافزارهایامنیتیمتعددیدراینزمینهوجوددارنداماابزارهایحفظحریمخصوصیموجوددراینبرنامهرادارانمیباشند.برنامه W10Privacyدارایسهنوعتنظیماتازپیشتعریفشدهاستکهکارانمیتوانندازمیانآنهایکیراانتخابنمایند.یکیدیگرازویژگیهایاینبرنامهامکانذخیرهوبازیابیتنظیماتبودهکهموجبتمایزاینبرنامهنسبتبهسایرنرمافزارهایمشابهمیگردد.اینبرنامههمچنیندارایقابلیتبهروزرسانیوگزینههایدیگریبرایسایرتنظیماتکاربریمیباشد. ادامــهمطلـب صفحهقبل123456...938صفحهبعدآسیاتکتعرفههایشگفتانگیزاینترنتآسیاتکنرم‌افزارمدیریتدانلودبروزشدهدر10تیر1401لیسـتنرم‌افزارهایکاربردینرم‌افزارمدیریتدانلودبروزشدهدر10تیر1401نرم‌افزارWinrarبروزشدهدر2فروردین1401مرورگرFirefoxبروزشدهدر17مرداد1401مرورگرGoogleChromeبروزشدهدر11مرداد1401مرورگرMicrosoftEdgeبروزشدهدر21مرداد1401نرم‌افزارRevoUninstallerبروزشدهدر19مرداد1401MusicPlayerپخشفایلصوتیبروزشدهدر10مرداد1401VideoPlayer‌پخشفایلتصویریبروزشدهدر25مرداد1401ابزاررایتCD/DVDبروزشدهدر6مرداد1401درایومجازیبروزشدهدر3مرداد1401FoxitReaderمشاهدهPDFبروزشدهدر25تیر1401نرم‌افزارAnyDeskبروزشدهدر21مرداد1401WindowsFirewallControlبروزشدهدر20اردیبهشت1401AdvancedSystemCareبروزشدهدر16تیر1401JaSERuntimeبروزشدهدر15تیر1401++MicrosoftVisualCبروزشدهدر31خرداد1401Microsoft.NETFrameworkبروزشدهدر3مرداد1401محصولاتESETبروزشدهدر8تیر1401محصولاتKasperskyبروزشدهدر1اسفند1399درایورکارتگرافیکبروزشدهدر5مرداد1401پارسینویسپارسینویسیدرمحیطنرمافزارهاBlueLifeHostsEditorویرایشفایلHostsویندوزInternetOffقطعموقتیاکاملاینترنتادامهلیستنرم‌افزارهایکاربردیﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ۱۴۰۱-۱۳۸۹©طبقماده12فصلسومقانونجرائمرایانه‌ایهرگونهکپیبرداریازطرحقالب، مطالبوفایل‌هایتارنمایسافت‌ ٩٨بههرنحو،پیگردقانونیدارداستفادهازمطالبسافت٩٨بههرنحو،تنهاباکسباجازهکتبیازمدیریتامکانپذیرمی‌باشدسافت٩٨توسطهاستدیالوبهرویسرورهای آسیاتکـ پشتیبانیمی‌شودودارایترافیکنیمبهامی‌باشدبرنامهنویسیوطراحیوبسایتSMostafaMoosi@تعرفهدانلودازسافت۹۸×سایتوسروردانلودسافت۹۸درداخلکشورودردیتاسنترآسیاتکمیزبانیمیشودودرسامانهثبتدامنههایاینترنتیبامیزبانیداخلیثبتوتاییدشدهاست(درقسمتنشانیوبسایت،soft98راجستجوکنید).جهتاطلاعازنیمبهابودنترافیکدانلودیازسافت۹۸باISPخودتماسبگیریدودرصورتنیمبهانبودندرسامانه195.cra.irشکایتخودراثبتکنید.نوعشکایت:مشکلاتمالیوتعرفهموضوعشکایت:عدمرعایتتعرفهترافیکداخلوبینالمللیبستن

Posto:دانلود رایگان نرم افزارrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato