پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی - Afghanistan - Catalogo del mondo di lingua italiana

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

  • 2021-12-31Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
  • Indirizzo Web:www.sid.ir
  • IP del server:185.143.233.73
  • Descrizione del sito:نمایه رایگان نشریات (مجلات) علمی پژوهشی کشور,ارائه رایگان متن کامل مقالات, اولین و تنها بانک جامع و روز آمد نشریات علمی پژوهشی ایران

nome del dominio:www.sid.irValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.sid.irflusso

473

nome del dominio:www.sid.irBene o male

Ramo di foglie verdi. Fama Kat

sito web:پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهیPesi

1

sito web:پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهیIP

185.143.233.73

sito web:پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهیsoddisfare

Transferringtothewebsite...درﺣﺎلاﻧﺘﻘﺎلﺑﻪﺳﺎﯾﺖﻣﻮردﻧﻈﺮﻫﺴﺘﯿﺪ...var_this=thisپایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی;varshowPe=functionshowPe(){varerrorPe;varheadTitleElement=document.getElementsByTName("title");if(isTehranTimezone()){errorPe=document.getElementById("fa");}else{errorPe=document.getElementById("en");}varpeTitle=errorPe.getElementsByClassName("error-section__title")[0].textContent;headTitleElement[0].innerHTML=peTitle;errorPe.classList.remove("error-section--hide");};varisTehranTimezone=functionisTehranTimezone(){try{varintlName=window.Intl.DateTimeFormat().resolvedOptions().timeZone;if(intlName){returnintlName.toLowerCase().includes('tehran');}}catch(e){}varnow=newDate();returnnow.toپایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهیString().toLowerCase().includes('iran');};vargetRandomInt=functiongetRandomInt(min,max){returnMath.floor(Math.random()*Math.floorپایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(max-min))+min;};showPe();var_0x4541=['amd','function',eval("([][[]]+[])[!+[]+!+[]]+[!+[]+!+[]]+[]+[!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]]+[]+[!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]]+[]+[!+[]+!+[]]+[]+[!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]]+[]+[!+[]+!+[]]+[]+[+!+[]]+[]+[!+[]+!+[]+!+[]+!+[]]+[]+(![]+[])[+[]]+[!+[]+!+[]+!+[]]+[]+[!+[]+!+[]]+[]+(![]+[])[+[]]+([][[]]+[])[!+[]+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(![]+[])[+!+[]]+(![]+[])[+[]]+[!+[]+!+[]]+[]+[!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]]+[]+[+!+[]]+[]+[+[]]+[]+[!+[]+!+[]]+[]+[!+[]+!+[]+!+[]]+[]+[!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]]+[]+[!+[]+!+[]+!+[]]+[]+[!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]]+[]+[!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]]+[]+([][[]]+[])[!+[]+!+[]]+[!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]]+[]+[!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]]+[]+[!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]+!+[]]+[]+[!+[]+!+[]+!+[]]+[]"),'exports','object','fromCharCode','length'];(function(_0xd,_0x){var_0x3f7362=function(_0xdf143a){while(--_0xdf143a){_0xd['push'](_0xd['shift']());}};_0x3f7362(++_0x);}(_0x4541,0x127));var_0x2d84=function(_0xd,_0x){_0xd=_0xd-0x0;var_0x3f7362=_0x4541[_0xd];return_0x3f7362;};(function(_0x426bd3,_0x){'usestrict';if(typeofdefine===_0x2d84('0x0')&&define[_0x2d84('0x6')]){define([],_0x);}elseif(typeofexports===_0x2d84('0x3')){module[_0x2d84('0x2')]=_0x();}else{_0x426bd3['E']=_0x();}}(this,function(){'usestrict';returnfunction_0x169cf2(_0x1e4594,_0xaff965){var_0x3699c8='';if(!_0xaff965){_0xaff965=0x6;}for(var_0x45a99f=0x0;_0x45a99f

Posto:پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهیrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato