ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتال - Afghanistan - Catalogo del mondo di lingua italiana

ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتال

  • 2021-12-31Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتال
  • Indirizzo Web:www.arzdigital.com
  • IP del server:104.26.15.148
  • Descrizione del sito:ارزدیجیتال تارنمایی جامع در زمینه اطلاع رسانی ، ارائه ابزارهای تخصصی و آموزش های پیشرفته در زمینه بیت کوین ، بلاکچین و رمزارزها می باشد

nome del dominio:www.arzdigital.comValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.arzdigital.comflusso

585

nome del dominio:www.arzdigital.comBene o male

La buona fortuna arriva. può godere di una grande reputazione

sito web:ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالPesi

2

sito web:ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالIP

104.26.15.148

sito web:ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالsoddisfare

vargtm4wp_datalayer_name="dataLayer"; vardataLayer=dataLayer||[];ارزدیجیتال-تحلیل،بررسیواخباربازارارزهایدیجیتالvardataLayer_content={"pePostType":"frontpe"}; dataLayer.push(dataLayer_content);(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='///gtm.'+'js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-WN8LX3B');functionbreakingImeError(el){(function_(){if('jQuery'inwindow){var$=jQuery;$(el).remove();}else{setTimeout(_,200);}})();}دسترسیسریعدرهرکجایسایتکههستید،باایندکمهبهابزارهاوبخش‌هایویژه‌سایتدسترسیپیداکنیدفیلمآموزشیمتوجهشدمعضویتدرخبرنامهعضویتمارادرشبکه‌هایاجتماعیدنبالکنید0دراینبخشمیتوانیدمهم‌تریناخبارسایترامشاهدهنمایید.اگرمیخواهیدایناخباربرایشماایمیلشوددرخبرنامهماعضوشوید.عضویتدرخبرنامهاخباراخبارایراناخبارجهاناخباربیتکویناخباراتریوماخبارآلت‌کوین‌هااخباردیفایاخبارNFTاخباربلاکچیناخباراستخراجاخبارقانون‌گذاریاخبارصرافی‌هاگزارشوتحلیلمصاحبهاخبارسایتبرایتازه‌واردهاآشناییبابیتکوینآشناییبابلاکچینآشناییبااتریومصفرتا‌‌صدامنیتراهنمایسرمایه‌گذاریبیاموزیدآموزشبیتکوینآموزشاتریومآموزشآلتکوینهاآموزشسرمایه‌گذاریوتریدآموزشتحلیلبازارآموزشدیفایآموزشNFTآموزشاستخراجآموزشسهام‌گذاریآموزشکیفپولآموزشصرافیآموزشامنیتآموزشبلاکچینتحلیلوسرمایه‌گذاریتحلیلقیمتبیتکوینتحلیلتکنیکالهفتگیتحلیلقیمتاتریومتحلیلتکنیکالاختصاصیتحلیلقیمتآلتکوین‌هاتحلیلفاندامنتالآموزشسرمایه‌گذاریوتریدآموزشتحلیلبازاردانشنامهسرمایهگذاریمقالاتمنتخبیادداشتتوصیفاتبزرگانقیمتارزدیجیتالاستخراجوسهام‌گذاریآموزشاستخراجآموزشسهام‌گذاریدانشنامهاستخراجبررسیابزارهایاستخراجماشینحساباستخراجبررسیارزهایدیجیتالکیفپول‌هاپروژه‌هایدیفایپروژه‌هایNFTبازی‌هایکریپتوییپلتفرم‌هایتحلیلیابزارهایاستخراجصرافی‌هاراهنمایخریددیفایآموزشدیفایمعرفیوبررسیپروژه‌هایدیفایاخباردیفایهمهنوشته‌هایدیفایچندرسانه‌ایویدئواینفوگرافیکپادکستکاربردبلاکچینتحلیلکنیدتازهواردید؟وزیراقتصاد:مصوبهقانونیارزهایدیجیتالتاچندروزدیگردردولتتصویبمی‌شود۲ساعتقبلاخبارایراناتریومزیر۲هزاردلارماندنیشد؛روندنزولیتاکجاادامهدارد؟۲ساعتقبلتحلیلقیمتاتریومشاخصRSIچیستوچگونهازآندرتحلیلتکنیکالاستفادهکنیمارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتال؟۱روزقبلآموزشتحلیلبازارمتنوع‌سازیسبدسرمایه‌گذاریخارجازبازارارزهایدیجیتال۴هفتهقبلارزویژنتحلیلآنچین:هولدرهایبلندمدتبیتکوینچهزمان‌‌هاییدستبهفروشمی‌زنند؟۲روزقبلگزارشوتحلیلصالح‌آبادی:معاملهارزهایدیجیتالازسویبانکمرکزیبهرسمیتشناختهنمی‌شود+ویدئو۳روزقبلاخبارایران#general_header_desktop__widget{min-height:180px;margin-bottom:15px;}#general_header_desktop__widget.arz-opacity-animation{background-color:#fff;min-height:180px;}@media(max-width:586px){.arz-atlas-banner-twoimg{width:380px!important;height:110px!important;display:block;margin:auto;}#general_header_desktop__widget.arz-opacity-animation{background-color:#fff;height:110px!important;} #general_header_desktop__widget{ height:110px!important; margin-bottom:15px; min-height:unset; }}فرصتباقیماندهاطلاعاتبیشتروشرکتدردورهاطلسارزدیجیتالپلاسدوره‌یجامعغیرحضوریصفرتاصدارزهایدیجیتال،آموزشتریدینگ،تحلیلتکنیکالوآشناییباماینینگ٪۲۰تخفیفتومان(function_(){if('jQuery'inwindow&&'arzDigital'inwindow){jQuery(function($){$(window).on("scroll",function__(){if(window.scrollY>0||arzDigital.data.enable_scroll){$(window).off("scroll",__);varnow=(newDate()).getTime()/1000,one=$(".arz-atlas-banner-one"),two=$(".arz-atlas-banner-two"),hrefs={1024:['atlas.arzdigital.com/plus/','atlas.arzdigital.com/plus/'],767:['atlas.arzdigital.com/plus/','atlas.arzdigital.com/plus/'],0:['atlas.arzdigital.com/plus/','atlas.arzdigital.com/plus/'],},b={1024:['cdn.arzdigital.com/uploads/2020/01/plus_banner.gif','cdn.arzdigital.com/uploads/2020/05/Atlasarzdigital_new2.gif'],767:['cdn.arzdigital.com/uploads/2020/01/plus_tablet.gif','cdn.arzdigital.com/uploads/2020/01/trade_tablet.gif'],0:['cdn.arzdigital.com/uploads/2020/01/lus_mobile.gif','cdn.arzdigital.com/uploads/2020/01/trade_mobile.gif'],},wwin=$(window).width(),a=1,banner=$('.randomBanner01'),att='src',url,max=0;if('atlas__timer'inwindow&&noww&&w>max)max=w;}a=Math.floor(Math.random()*b[max].length);url=b[max][a];if(url)banner.attr(att,url);url=hrefs[max][a];if(url)$(".arz-atlas-banner-two").attr('href',url);}$("#general_header_desktop__widget.arz-opacity-animation").removeClass("arz-opacity-animation");}});});}else{setTimeout(_,500);}})();قیمتلحظهایارزهایدیجیتالحجمکلبازار:1.2تریلیوندلارمعاملات24ساعت:83.733میلیاردسهمبیتکوین:38.43درصدتعدادارزهایدیجیتال:4,992نرختتر:۳۰۴۵۰تومانلیستقیمتمبدلقیمت۲۵مرداد۱۴۰۱۱۴:۲۲Bitcoin$24,109۷۳۴,۱۴۹,۱۷۳تومان-0.16%حجمبازار:۴۶۱.۰۵۲میلیارددلار578.5KEthereum$1,894.63۵۷,۶۹۱,۵۹۲تومان-0.39%حجمبازار:۲۳۱.۱۱۵میلیارددلار92.5KTether$1.00۳۰,۴۵۵تومان-0.01%حجمبازار:۶۷.۵۷۸میلیارددلار16.2KUSDCoin$1.00۳۰,۴۵۲تومان-0.0005%حجمبازار:۵۳.۴۶۸میلیارددلار927BNB$317.97۹,۶۸۲,۳۷۶تومان0.12%حجمبازار:۵۱.۳۰۱میلیارددلار56.5KCardano$0.۱۷,۲۸۲تومان2.39%حجمبازار:۱۹.۱۴۹میلیارددلار115.5KXRP$0.۱۱,۴۶۶تومان1.61%حجمبازار:۱۸.۵۰۴میلیارددلار105.8KBinanceUSD$1.00۳۰,۴۶۳تومان0.04%حجمبازار:۱۷.۹۶۲میلیارددلار352ایده‌هایمنتخبکاربرانآپدیتنسبتMVRVPlanZbitcoinسلامخدمتعزیزان.درچندینپستقبلیکهتازهفازدومبازارنزولیقوتگرفتهبودبهاینشاخصاشارهکردیموگفتیمکهاگهاینشاخصبهزیرعددیکبرودمنطقهخوبیبرایخریدمیباشدظبقپیشینهتاریخیکهازاینشاخصوجوددارد.اینشاخصطیروزهایقبلبهزیرعددیکرفتومنطقهخوبیرابرایخریدارهاایجادکرد،امیدوارمکهازاونفرصتپیشاومدهاستفادهکردهباشید.البتهناگفتهنماندچهبساطیروزهایآتیدوبارهبهزیرعددیکبرگرددودوبارهبهمامنطقهخریدبدهد؛چهبساکهبهزیرکفهایقبلیخودشنیز3ساعتقبل۱۱تحلیلاتریومتایم4ساعتهمرتضیزارعانethereumاتریومدرمثلثیقرارگرفتهدرتایمفریم4ساعتهوبهسقفقیمتی 2017رسیدهوریزشکرده وبهسمت کفکانالیامثلثصعودیخودشهست کهعددقیمتی1794میباشداگرکفکانال  استاتیکوخطداینامیکماشکستهبشهوزیرکف 1794تثبیتبدهدشاهدریزشیبهسمت1563خواهیمداشتواگراصلاحیکندکفکانال وکف1794حمایتشکندصعودیبهسمت2162داریمسقفهابهترتیب1917/2017/2162 میباشد************واگراییمخفیRSi************دراندیکاتورRSIسقفقیمتبهقلهقبلیرسیدهولیدرنم21ساعتقبل۰۷تحلیلبیتکوینتایمروزانهمرتضیزارعانbitcoinبیتکوین بعدازریزشبهیکسطحprzبرخوردکردهکهحمایتخیلیقویشدهوآنرابهقیمتفعلیرساندهوالاندرشرایطبسیارحساسیهست کهماباخطMTRبهرنگقرمزدرنمودارمشاهدهمیکنیمکهقیمتچندبرخوردیباآنداشتهوچیزیکهمیتونهروندروریزشیکارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالنهپینبارهایپشتسرهمایجادشدهکهفشارفروشرونشونمیدهسناریوماایناستکهقیمتخودشروبهبرسونهوتثبیتبدهتاسقفقیمتیخودشرومیرسونهولیاگرخطMTRماشکستهبشهوزیرسقفقبلیتثبیتبدهروندنزولیمیشهولیفعلاسناریوماس22ساعتقبل۹۱۴BTC/BestTechnicalCoinNewLifebitcoinروندکلیمارکتنزولیهباهربالازدنیهولنکنیدبازارهمیشههستاینتفکرکفخریدنروهمبندازیددورخودنهنگاهمکفنمیخرن‌؛بعدازاینکهروندمارکتصعودیشدبخریداینطورینهاسترسمیکشیدنهواردضررمیشیددرآخرتصمیمنهاییروشمامیگیرید؛سوددهنهنگانباشید.❥❥❥1روزقبل۲۱۱تمامچیزیکهدرمنتورشیپآیسیتینیازداریدیکتریدرbitcoin‏تماماونچیزیکهازمنتورشیپ2022آیسیتینیازدارید:هانتیکلویمهم.شکستساختار،ایجادDisplacement،برگشتوریتریسبهمنطقهدیسکانت(زیرپنجاددرصدآخرینلگایمپالس)وروداولFVG.استاپزیرکندلیکهFVGدرستکردهیازیرآخرینلو.تارگت،هایبعدی(سشن،روزقبلو...)‏منظورازDisplacement:چندکندلصعودیپشتسرهمانفجاریبرهبالاکهخلاءایجادبشه‏بهمحضهانتلویقبلی،میریمتایم5،4،3،2یا1دیقههرکدومازاینشرایطودیدمتواونتایمفریم،ستاپآمادهس.ب1روزقبل۱۴بیتکوین1و4ساعته(فیکبریکاوتکنجصعودی)حامدامbitcoinباسلام،درادامهتحلیل1و4ساعتهبیتکوین،دیشبکنجصعودیفیروزهایازپایینشکستولیمجدداقیمتبهداخلناحیهبرگشت(فیکبریکاوت)لذاعملااینکنجصعودیازتحلیلهایمنحذفمیشه.نمودار1ساعتهپایین.درحالحاضر(نمودار4ساعتهبالا)قیمتبهمیانهکانالصعودیواکنشنشونداده(حمایتشده)وهمزمانمیشهکنجصعودینارنجی(بزرگ)روهمبراشدرنظربگیریم.باتوجهبهتوزیعکندلهادرسطوحبالایکانالووکنج،همچناناحتمالحرکتصعودی،بیشترازشکستکنجوحرکتنزولیهست.ضمناینکهاثریازوا1روزقبل۳۹اتریومPlanZethereumسلامخدمتعزیزان.اتریومتواینرالیصعودیکهآغازشدهتونستهخودشوخوببکشهبالاوازحدود800دلارخودشرابهبالای2000هزاردلاررساند.بیشتراینرالیصعودیکهبهخصوصبرایاتریومآغازشدبرایآپدیتمرجیهستکهدرپیشروداریم.واماآپدیتمرجچیه؟اتریومازاثباتکارواستخراجشدنمیخوادبرهرویمکانیزماثباتسهامودیگهقابلاستخراجنباشه،اینمیشهآسونترینتوضیحبرایآپدیتمرجاتریوم.تکنیکالاتریومگویایاینهکهجلوتردرگیرمقاومتهایمهمهواگهبتونهازاینسطوحردبشهوبازار1روزقبل۵۱۴نمودار4ساعتهویکساعتهبیتکوینTWR(کوتاهمدت)TWRbitcoin23مرداد1401ساعت13:30باتوجهبهنمودار4ساعتهبیتکویندیدهمیشودکهاحتمالکاهشقیمتوجوددارد. اینکاهشممکناستکمیازیادباشد.همچنیننموداریکساعتهنیزنشانازکاهشقیمتدارد. نموداریکساعتهدرعکسزیرقابلمشاهدهمیباشد. ***نتیجهتحلیل:احتمالزیادروندکاهشیاستالبتهممکناستکاهشزیادیاکمباشد.  ***توجه:تحلیلتکنیکالهمیشهدرستنیستبانظرخودتونتصمیمبگیریدوبهفاندامنتالهمتوجهشود******تحلیلTWRفقطروندرامشخصمیک2روزقبل۸۱۳بیتکوینتایمفریم1h/احتمالریزشتاآلفاbitcoinبهنظرمیادقبلازاینکهروندصعودیادامهداشتهباشهیهریزشبهمحدودهداشتهباشیم.برآیندنظرتحلیلگراهماینرونشونمیدهوتوکوتاه‌مدتدیدگاهبیشترتحلیلگرابهسمتنزولیتمایلپیداکرده.2روزقبل۳۱۱نمودار4ساعتهویکساعتهبیتکوینTWR(کوتاهمدت)TWRbitcoin22مرداد1401ساعت16:30باتوجهبهنمودار4ساعتهبیتکویندیدهمیشودکهاحتمالافزایشقیمتویاکاهشقیمتوجوددارد.درصورتکاهششدتآنزیادخواهدبودوایناحتمالبیشتربهنظرمیرسد.همچنیننموداریکساعتهنشانازافزایشقیمتیاثباتقیمتدارد. نموداریکساعتهدرعکسزیرقابلمشاهدهمیباشد.***نتیجهتحلیل:طیچندساعتآیندهافزایشاندکیاثباتقیمتداریموسپساحتمالکاهششدیدوجوددارد.فعلاتامشخصشدنروند(حدود8ساعت)بهتراستمعاملهایانجامنشود.***توجه:2روزقبل۳۱۸یکپیشبینیکهنهجاییدیدیننهشنیدینونهکسیبهذهنشرسیده،حاصلکنجکاویبندههستBENYAMINbitcoinدوستانهمونطورکهدرتصویرمشاهدهمیکنیددوتاالگورودرکنارهمقراردادم،یکلاینقرمزرنگرومشاهدهمیکنیددرتایمفریمروزانهکهمربوطبهحرکتصعودیونزولیهدرسال۲۰۱۸بیتکوینهست،وهمچنینحرکتاخیربیتکوینولیدرتایمفریمهفتگیتانقطهایکهقرارداریمالبتهتایکهفتهیپیش،اگردقتکنیدتمامفرازونشیبهادرروندروزانهی۲۰۱۸باروندهفتگیهسالقبلتاامروزکاملاباهمهمخوانیداشتنومنسقفهاوکفهاروبافلشسبزرنگبهممتصلکردمتاحرفینمونهتاحالاکهواقعاشبیههمبوده،شمامیه3روزقبل۳۲۲فعلاصعودیوسپساصلاحعمیقBENYAMINbitcoinتحلیلمکاملاتکنیکالهستاخبارروقبولندارم،روندبیتکوینروطبققواعدخاصمیبینموپیشبینیموانجامدادم،فعلاروندروبهرشدودریککانالصعودیروبهحرکتهستبابرخوردهایمنظمبهکفوسقفکانال،اوردربلاکموجوددرحوالیه۲۸هزاررودرتایمفریم۳دقیقهایباتاییدیهبدستآوردمازونجاشورتمیگیرم،فعلادلیلیبرایرشدبازارنمیبینموبهنظرمکفروندیده،کفرو۱۴۵۰۰میدونم،طبقنظرخودتونمعاملهکنیدیاتحلیلگرانبزرگ،خیلیاهمرو۶۰هزارهدف۱۰۰میدادنشایدکفهمهمون۱۷۵۰۰بودهباشهزمانم3روزقبل۱۱۲۹مشاهدههمهایده‌هاافزودنایدهجدیداخبارفوریهمه۳ساعتقبلصعودی25نزولی15گزارش‌هانشانمی‌دهدسلسیوسبرایپرداختبدهی‌هایخود۲.۸میلیارددلارکمداردشرکتسلسیوسدرماهژوئیه(تیر)اعلامورشکستگیکرد،اماگزارش‌هایجدیدنشانمی‌دهدکهشرایطمالیاینمجموعهبدترازآنچیزیاستکهقبلاًاعلامکردهبود.طبقاسنادجدیدمنتشر‌شدهتوسطدادگاه،پول‌هاینقدشرکتسلسیوسبهسرعتروبهاتماماست.گزارششرکتحقوقی«کرکلندانداِلیس»نیزنشانمی‌دهدکهسرمایهٔاینشرکتاحتمالاًتاماهاکتبر(مهر)تماممی‌شود.همچنین،اینشرکتبرایپرداختبدهیسپرده‌گذارانخود۲.۸میلیارددلارکمدارد. مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبرTheBlock۳ساعتقبلصعودی41نزولی17کوینشیرز:دریکهفتهگذشتهحدود۲۱میلیوندلاربیتکوینازصندوق‌های...براساسگزارشکوینشیرز،مجموعارزشبیتکوین‌هایخارج‌شدهازصندوق‌هایسرمایه‌گذاریدرهفتهٔگذشتهبه۲۱میلیوندلاررسیدهورقمخروجیماهانهبیتکوینرابه۲۹میلیوندلارافزایشدادهاست.طبقاینگزارش،صرافی‌هایاروپاییدر۷روزگذشته،۲۰میلیوندلارورودیبیتکوینداشته‌اند،درحالیکهارزشبیتکوینخروجیازصرافی‌هایآمریکایشمالیوجنوبیبه۳۶میلیوندلارمی‌رسد.همچنینسرمایه‌گذارانطیاینمدتمجموعاً۱۷میلیوندلارپولازمحصولاتسرمایه‌گذاریدرارزهایدیجیتالخارجکرده‌اند.بیتکوین مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبرForkast.News۴ساعتقبلصعودی34نزولی6پسازتحریمتورنادوکش،سرمایه‌گذارانحدود۱.۶میلیارددلارUSDCرابهUSDT...پسازآنکهشرکتسیرکلدر۱۰اوت(۱۹مرداد)حدود۷۵هزاردلارUSDCمرتبطباتورنادوکشرامسدودکرد،سرمایه‌گذارانحدود۱.۶میلیارددلاراستیبلکوینUSDCرابهUSDTتبدیلکردند.شرکتسیرکلگفتهاینتوکن‌هارابرایمطابقتباقانونتحریم‌هایایالاتمتحدهمسدودکردهاست.طبقداده‌هایکوینمارکتکپ،ارزشکلبازاراستیبلکوینUSDTطی۵روزپسازمسدودشدنتعدادیازکیفپول‌هاتوسطسیرکل،حدود۱میلیارددلارافزایشیافتوبه۶۷.۴۳میلیارددلاررسید.  مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبرbeincrypto۵ساعتقبلصعودی33نزولی7کرپیتوداتکامباامضایتوافق‌نامه‌ایتحت‌نظارتسازماناوراقبهادارکاناداقرار...کریپتوداتکام،اولینصرافیارزدیجیتالیاستکهبهارائهخدماتمطابقباقوانینکمیسیوناوراقبهادارایالتانتاریوکانادامتعهدمی‌شود.اینصرافیدرفوریه۲۰۱۹(بهمن۹۷)نیزبه‌عنوانیکشرکتارائه‌دهندهخدماتپولیدرمرکزتحلیلتراکنش‌ها‌وگزارش‌هایمالیکاناداثبتشدهبود.مدیرعاملکرپیتوداتکاممی‌گویداینصرافیبرایارائهیکبسترامنوقابل‌اعتمادباکمیسیوناوراقبهادارانتاریووسازماناوراقبهادارکاناداهمکاریخواهدکرد.کریپتو مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبرBeInCrypto۵ساعتقبلصعودی62نزولی12فدرالرزروپسازمدت‌هاانتظار،دستورالعمل‌هایاعطایحساب‌بهبانک‌هایارز...هیئتبانکمرکزیآمریکامجموعهآیین‌نامه‌هایچندسطحیرابرایاعطایحساب‌هایخودبهدیگربانک‌هامنتشرکرد.طبقاینآیین‌نامه‌ها،بانک‌هایفعالدرحوزهارزدیجیتالایالتوایومینگتحتنظارتبیشتریقرارخواهندگرفت.فدرالرزروروزدوشنبهاعلامکردکهآیین‌نامه‌های‌خودرادرخصوصمواردیکهبانک‌هایسپرده‌گذاریبایدهنگامبررسیدرخواست‌هابرایافتتاححسابدرفدرالرزروودریافتخدماتپرداختدرنظربگیرند،نهاییکردهاست.گفتنیاستوایومینگدرسال۲۰۱۹اولینقوانیننگهداریارزدیجیتالبرایبانک‌هایبلاکچینیدرآمریکارامعرفیکرد. مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبر۱۲ساعتقبلصعودی46نزولی47زیانخالص۱۴۲میلیوندلاریشرکتاستخراجبیتکوینبیت‌فارمزدر۳ماههدومسالشرکتاستخراجبیتکوینبیت‌فارمز(Bitfarms)،در۳ماههدومسالجاری۱۴۲میلیوندلارضررخالصداشتهاستکهکاهشیشدیدنسبتبهدرآمدخالص۵میلیوندلاریاینشرکتدر۳ماههنخستسال۲۰۲۲رانشانمی‌دهد.اینشرکتهمچنینپسازشروعتولیددریکمرکزاستخراجوتکمیلفازدومتوسعهیکمرکزدیگردرکانادا،هشریتخودرادر۳ماهگذشته۳۳درصدافزایشدادهوبه۳.۶اگزاهشبرثانیهرساندهاست.همچنیندرگزارشعملکردفصلیشرکتآمدهکهباوجودافتقابل‌توجهارزشبیتکویندرایندوره،درآمدبیت‌فارمزبا۵درصدافزایشبه۴۲میلیوندلاررسیدهاست.جفمورفی،مدیرعاملاینشرکتگفتهاستکهتولیدقویبیتکویندر۳ماههدومکهبهاستخراج۱,۲۵۷واحدازاینارزدیجیتالمنجرشد،به‌طورکاملاثرکاهشقیمتآنراجبرانکردهاست.بیتکوین مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبرTheBlock۱۴ساعتقبلصعودی49نزولی27کوینسنتربه‌دنبالآغازچالشیحقوقیعلیهتحریمتورنادوکشاستاندیشکدهسیاست‌گذاریمتمرکزبرارزهایدیجیتالکوینسنتر(CoinCenter)،درحالآماده‌سازیچالشیحقوقیبرایتحریم‌هاییاستکهوزارتخزانه‌داریایالاتمتحدهآمریکاعلیهتورنادوکشارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالاعمالکردهاست.کوینسنترمعتقداستکهدفترکنترلدارایی‌هایخارجیوزارتخزانه‌داریباتلقیکردنیککُدخودگرانبه‌عنوانیکشخص،ازاختیاراتقانونیخودفراتررفتهاست.تحریم‌هایایننهادعلیهتورنادوکش،قراردادهوشمندیکهاینمیکسردیفایرااجراییمی‌کندوهمچنینمجموعه‌ایازکیفپول‌هایارزهایدیجیتالمرتبطباکدنویس‌هایاینپروژهراهدفقراردادهاست.بااینحال،کوینسنتراستدلالمی‌کندکهیکقراردادهوشمند،برخلافسایرنهادهایتعیینشده،نمی‌تواندهدفتحریم‌هایدفترکنترلدارایی‌هایخارجیوزارتخزانه‌داریقرارگیرد.کوینسنترهمچنیناعلامکردهکهدرگامنخستبه‌دنبالتعاملبادفترکنترلدارایی‌هایخارجیاست،اماباکمکوکلایخود،یکچالشحقوقیدردادگاهعلیهایناقدامآغازمی‌کند. مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبرTheBlock۱۴ساعتقبلصعودی184نزولی26بنیان‌گذارکاردانو:تستهاردفورکواسیلدرحالانجاماستچارلزهاسکینسون،بنیان‌گذاراعلامکردکهتیمکاردانوبهسختیدرحالکاربررویجداسازیهاردفورکواسیل(Vasil)هستند.درکنارایناقدام،کاردانودرحالکاربررویافتتاحآزمایشگاهیتاپایانماهجاریدردانشگاهاستنفورداست.درتکمیلگزارشعملکردکاردانو،چارلزهاسکینسوناعلامکردکهآزمایشاتانجامشدهبررویهاردفورکواسیلباایراداتیمواجهشدکهویرایشآن‌هابهنسخه‌هایجدیدیمنتهیشدند.هاسکینسوندرادامهعنوانکردکهاینآزمایشاتبرروینسخهاخیرادامهدارند،امانسخه۱.۳۵.۳احتمالاًهماننسخه‌ایخواهدبودکهبرایهاردفورکواسیلاستفادهخواهدشد.کاردانو مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبرBeInCrypto مشاهدهمتنکاملانگلیسیخبرجدیدترینمطالبسرمایهگذاریاخبارایرانآموزشبیتکویناتریومتحلیلقیمتوزیراقتصاد:مصوبهقانونیارزهایدیجیتالتاچندروزدیگردردولتتصویبمی‌شودگروهخبری۲ساعتقبل۱۱۱احسانخاندوزی،وزیراقتصاد،گفتهمصوبه‌ایدرستاداقتصادیدولتمطرحشدهاستکهتاچندروزدیگرتصویبخواهدشدوبااینکاربرایاولینبارقاعده‌گذاریدرزمینهارزهایدیجیتالصورتخواهدگرفت.بهگزارش...اتریومزیر۲هزاردلارماندنیشد؛روندنزولیتاکجاادامهدارد؟محمد‌امینعلی‌یاری۲ساعتقبل۱۰اتریومروزگذشتهاصلاحیراازنزدیکیمقاومت۲٬۰۰۰دلاریآغازکرد.اینروندنزولیتابهاینلحظهادامه‌داربودهوممکناستدرکوتاه‌مدتقیمترابهزیر۱٬۸۰۰دلاربرساند.بهگزارشنیوزبی‌تی‌سی،اتریوم...شاخصRSIچیستوچگونهازآندرتحلیلتکنیکالاستفادهکنیم؟ریحانهکاظمیانمقدم۱روزقبل۶۴۸۳۳به‌عقیدهبرخیمعامله‌گران،تحلیلتکنیکالازجملهروش‌هایقدرتمندومؤثربرایپیش‌بینیبازاروکسبسودازنوسان‌هایقیمتدارایی‌هایدیجیتالبه‌شمارمی‌رود.دربینابزارهایمتنوعیکهتریدرهایتکنیکال...۵اشتباهرایجدربارهبه‌روزرسانیمِرجاتریومسجاداسحقینصرآبادی۱روزقبل۴۴۲بانزدیک‌شدنبهزماناحتمالیبه‌روزرسانیمِرج(Merge)یاادغاماتریومدرشهریورامسال،موجیازهیجاناتبازاررافراگرفتهاست.بااینکهپیش‌بینی‌هایبسیاریدربارهٔتأثیراتادغامشبکهمبتنیبراثبات...تحلیلآنچین:هولدرهایبلندمدتبیتکوینچهزمان‌‌هاییدستبهفروشمی‌زنند؟سجاداسحقینصرآبادی۲روزقبل۳۸۴بیتکویندرآستانهثبتچهارمینکندلصعودیخوددر۶هفتهاخیراستوبسیاریازافرادامیدوارندتاهمچنانبتواندبهروندصعودیخودادامهدهد.درهمینحال،بررسیداده‌هایآنچین(درون‌زنجیره‌ای)ازرفتار...صالح‌آبادی:معاملهارزهایدیجیتالازسویبانکمرکزیبهرسمیتشناختهنمی‌شود+ویدئوگروهخبری۳روزقبل۴۵۱۱علیصالح‌آبادی،رئیس‌کلبانکمرکزیایران،به‌تازگیدرمصاحبه‌ایتلویزیونیگفتهاستمبادلهوسرمایه‌گذاریدرارزهایدیجیتالازسویبانکمرکزیپذیرفته‌شدهنیستوبهرسمیتشناختهنمی‌شود.اوهمچنینگفته...وضعیتبازار:بیتکویندرآستانهثبتچهارمینکندلصعودیخوددر۶هفتهاخیراستمحمد‌امینعلی‌یاری۳روزقبل۳۰۲کندلهفتگیقیمتبیتکوینتاکمتراز۴۸ساعتدیگربستهمی‌شودواگراتفاقخاصینیفتد،اینارزدیجیتالمی‌تواندچهارمینهفتهصعودیخودرادر۶هفتهگذشتهتجربهکند.ایندرحالیاستکهبرخیشاخص‌های...ارزدیجیتالملییابانکمرکزی(CBDC)چیست؟ریحانهکاظمیانمقدم۳روزقبل۳۶۱۲تحولاتانقلابیکهدردنیایخدماتمالیبه‌وقوعپیوسته،تعاریفاینحوزهرادستخوشتغییراتیکردهاست.اینتغییرات،تنهابهپلتفرم‌هایارائهخدماتپولیومالیمحدودنیستودیدگاهسنتیمادرزمینه...۳ارزدیجیتالکهمی‌توانندپسازبه‌روزرسانیاتریومبیشترازاتررشدکنندپوریامالکی‌فرد۳روزقبل۲۰۶۱۰اینتنهاتوکنخودشبکهاتریومنیستکهازمهاجرتاینشبکهبهالگوریتماثباتسهام(PoS)سودمی‌برد.درادامه۳ارزدیجیتالدیگرراکهپسازبه‌روزرسانیمرج(Merge)حتیممکناستازلحاظقیمتعملکرد...استانداردهایدستگاه‌‌هایاستخراجازاولمهراجباریمی‌شود؛ماینرهایایرانیبایدنگرانباشند؟محمد‌امینعلی‌یاری۴روزقبل۳۴۱قراراستباشروعمهرامسال،اجرایاستاندارهایمرتبطبادستگاه‌هایاستخراجارزدیجیتالبرایماینرهایمجازداخلکشوراجباریشود.ایناستانداردهایجدیدمی‌توانندمحدودیت‌هاییرابرایاستفادهاز...پذیرشارزهایدیجیتالدرسازمان‌هابهکمکسرمایه‌گذارانخطرپذیرپوریامالکی‌فرد۴روزقبل۲۴حتیاگربه‌وضوحدریکیازسخت‌تریندوره‌هایبازارارزهایدیجیتالبهسرببریم،بازهمنقاطمثبتیدرآنوجوددارد.دراینمطلبنظراتمایکجونز(MikeJones)،مدیرتوسعهکسب‌وکارویوفایننشیال(We...وضعیتبازار:رشدادامه‌دارقیمتبیتکوینواتریومپوریامالکی‌فرد۵روزقبل۴۵۸قیمتبیتکویندیروزوهمزمانباانتشاراخباریدربارهمیزانتخمینیتورمایالاتمتحده،باتشکیلپایه‌ایقویدر۲۲,۶۵۰دلارافزایشیافت.بیتکوینهم‌اکنوندرمحدوده۲۴,۴۰۰دلارمعاملهمی‌شودوقیمتآن...رئیسبانکمرکزیایران:ماینرهایقانونیمی‌توانندارزدیجیتالخودرابرایوارداتارائهکنندگروهخبری۵روزقبل۱۷۳علیصالحآبادی،رئیس‌کلبانکمرکزیایران،به‌تازگیگفتهماینرهاییکهفعالیتقانونیدارند،می‌توانندارزهایدیجیتالخودشانرابرایوارداتارائهکنند.روزگذشتهنیزمعاونوزارتصمتاعلامکردهبودکه...انتقالبهاثباتسهامچهتأثیریرویاتریومدارد؟خالقمایاتروالتپاسخمی‌دهدسجاداسحقینصرآبادی۵روزقبل۲۷۲ادغام(Merge)،به‌روزرسانیبهاثباتسهامیاراه‌اندازیاتریوم۲.۰؛فرقینداردکهرویتغییرمکانیسممبتنیبراثباتکارفعلیاتریومبهاثباتسهامچهنامیبگذارید.اززمانپیدایشاتریومتاکنون،این...توکناجتماعی(SocialToken)چیست؟ریحانهکاظمیانمقدم۶روزقبل۱۳۱هرچهازعمرارزهایدیجیتالمی‌گذرد،کاربردهاوپیچیدگی‌هایاینصنعتنیزبیشترمی‌شود.درسال‌هایاخیر،پیدایشتوکن‌هایغیرمثلی(NFT)،بازی‌هایدرآمدزا(PlaytoEarn)،پروژه‌هایمبتنی‌برامورمالی...مطالببیشترمطالببیشترمطالببیشترمطالببیشترمطالببیشترمطالببیشترمطالببیشتراخبارایران۲ساعتقبلوزیراقتصاد:مصوبهقانونیارزهایدیجیتالتاچندروزدیگردردولتتصویبمی‌شود۳روزقبلصالح‌آبادی:معاملهارزهایدیجیتالازسویبانکمرکزیبهرسمیتشناختهنمی‌شود+ویدئو۵روزقبلرئیسبانکمرکزیایران:ماینرهایقانونیمی‌توانندارزدیجیتالخودرابرایوارداتارائهکنند۶روزقبلمعاونوزیرصمت:ثبتاولینسفارشرسمیوارداتکالاباارزهایدیجیتالانجامشد۱هفتهقبلکنفرانستکنوبلاک؛امضایتفاهم‌نامهبینایرانوروسیهدرزمینهبلاکچین۲هفتهقبلنشستخبریکنفرانستکنوبلاکبرگزارشد؛ایرانوروسیهبه‌دنبالهمکاریبیشتردرزمینهارزهایدیجیتال۲هفتهقبلمدیرانبایننسدربارهتحریمایران:فعالیتایرانیانمقیمخارجمنعیندارد۳هفتهقبلجزیرهکیشدرجریانجامجهانیازدستگاه‌هاییبرایتبدیلارزدیجیتالبهریالاستفادهمی‌کند۳هفتهقبلرئیسبانکمرکزی:روبلروسیهواردبازارارزیکشورمی‌شود۱ماهو۲روزقبلبررسیگزارشجنجالیرویترز؛معامله‌گرانایرانیبایدنگرانسخت‌گیریبیشترصرافی‌هایخارجیباشند؟۱ماهو۹روزقبلپروندهمتهمانارزدیجیتال«دریک»بهدادگاهانقلابارسالشد۱ماهو۱۰روزقبلتصویبشد:قوانینبرخوردباماینرهایغیرمجازدرایرانسخت‌گیرانه‌ترمی‌شودهمهاخبارایرانقیمتارزدیجیتالقیمتبیتکوینقیمتاتریوممبدلقیمتمقایسهارزهانمایبازارتشریحمفاهیممفاهیمپایهدانشنامهسوداستخراجماینرهاکیفپول‌هاپرنوسان‌هاتحلیلتکنیکالهفتگیتحلیلفاندامنتالکپسولهفتگی‌رویداد‌هاقانونگذاریویدئواینفوگرافیکتوصیفاتبزرگاندرکانفجارعظیماستکبخشامنیتشبکهبیتکوینصرافی‌هااوجقیمتافزونه‌هاویدئواینفوگرافیکویدئومصاحبهایلانماسکبانشریهتایم+زیرنویسفارسی00:00توضیحیکهدرکنگرهآمریکادربارهبیتکوینارائهشد02:49تماشاکنید:آیابیتکوینجایگزینپول‌هایفعلیمی‌شود؟01:22:38تماشاکنید:کودکانامروز،بیتکوینرهایفردا؛برایبچه‌هایخودبیتکوینبخرید!02:01مصاحبهباچانگ‌پنگژائو،مدیرعاملصرافیبایننس؛داستانیکموفقیت13:09دانلودمستنددرونقلمرویکریپتو(InsideCryptoKingdom۲۰۱۸)–فارسی47:00تماشاکنید:پاسخبهابهاماتدربارهاتریوم۲.۰؛آیابایدکاریانجامداد؟3:05ویدئوهایبیشترپیش‌بینی‌افرادشاخصدرموردقیمتبیتکوین(آپدیت۲۰۲۱)3:05چشم‌انداز۱۰هزارسالهارزهایدیجیتالدریکنگاه3:05اینفوگرافیک:تاریخچهوآیندهپرداخت‌هادریکنگاه3:05اینفوگرافیک:بیتکوینچقدربرایرشدجادارد؟3:05۶دلیلبرایاینکهبیتکوینراه‌حلیبرایانرژیومحیطزیستاست،نهمشکل3:05اینفوگرافیک:اصطلاحاتوواژه‌هایرایجتریدینگدریکنگاه3:05نگاهیبهشاخصمصرفانرژیبیتکوینونحوهمحاسبهآن3:05اینفوگرافیک‌هایبیشترمحبوب‌ترینمطالبآموزشاستخراجبیتکوین+معرفیبهتریندستگاه‌های...۳,۶۱۸,۹۶۸نمایشبیتکوینچیست؟همهچیزدربارهبیتکوین+ویدیو۳,۱۵۱,۹۹۵نمایشچگونهدرایرانبیتکوینبخرم؟آموزشخریدبیتکوین۱,۸۷۹,۲۱۵نمایشارزدیجیتالچیست؟۱,۸۶۲,۰۷۹نمایشبلاکچینچیست؟توضیحسادهبامثال+ویدئو۱,۷۴۴,۲۶۶نمایشراهنمایجامعآشناییباارزهایدیجیتالوبلاکچین۱,۶۹۱,۷۵۲نمایشآموزشکاملاستخراجاتریوم+معرفیبهترینکارت...۱,۶۱۰,۵۳۱نمایشبهتریندستگاه‌هایاستخراجبیتکویندرسال۲۰۲۲۱,۶۰۵,۴۴۶نمایشمطالبپیشنهادی۵روشبرایدرامان‌ماندنمعامله‌گرانارزهای...۵ماهو۳روزقبلسودوزیانتحقق‌یافته(Realized)وتحقق‌نیافته...۱ماهو۲۱روزقبلآموزشکیفپولبلووالت(BlueWallet)؛آشناییبا...۴ماهو۲۴روزقبلچگونهدربازاررنج(Range-Bound)تریدکنیم؟۳هفتهقبلدارایینقدپذیر(LiquidAsset)ونقدینگی...۵ماهو۲روزقبلقیمتدستگاهماینردربازارایران؛عواملمؤثربر...۳ماهو۱۹روزقبلبررسیکاملوآموزشکیفپولنرم‌افزاریتراستوالت۱ماهو۱۹روزقبلرباتتریدریارباتمعامله‌گر(TraderBot)چیست؟۲ماهو۲۵روزقبلداده‌هایشماوصرافی‌ها؛صرافی‌هاچهاطلاعاتیاز...۴ماهو۱۵روزقبلعرضهاولیهصرافیغیرمتمرکز(IDO)چیست؟چگونهدر...۵ماهو۱۹روزقبلآیااستخراجانفرادیبیتکویندرخانهمی‌تواند...۵ماهو۲۲روزقبلبهترینسخت‌افزارهاونرم‌افزارهایاستخراجمونرو...۲ماهو۱۳روزقبلمعامله‌گرانحرفه‌ایچگونهازبازارآپشنبرایکسب...۴ماهو۱۱روزقبلعضویتدرخبرنامهعضویتمارادرشبکه‌هایاجتماعیدنبالکنیدافزونهارزدیجیتالگوگلکرومفایرفاکسعضویتدرکانالتلگرامارزدیجیتالارزدیجیتالرادراینستاگرامدنبالکنیدبرچسبهایداغبرچسبهایبیشتربیتکوینقیمتبیتکویناتریومبلاکچینارزدیجیتالایراناستخراجتحلیلقیمتبیتکوینآلتکوینسرمایهگذاریقانونگذاریبازارآمریکاماینینگایرانصرافیتحلیلفاندامنتالبیتکوین | bitcoinاتریوم | ethereumارزهایباثبات | stable-coinsکاردانو | cardanoریپل | xrpترون | tronلایتکوین | litecoinچینلینک | chainlinkکازماس | cosmosمونرو | moneroاستلار | stellarایاس | eosبیتتورنت | bittorrentآیوتا | iotaدانلوداپلیکیشنموبایلارزدیجیتالقیمتبیتکوین،اتریوموسایرارزهایدیجیتالرابهصورتلحظه‌ایببینیدونرخآن‌هارابهیکدیگرتبدیلکنید.آخریناخبار،تحلیل‌هاومقالاتحوزهبلاکچینرابخوانید.سبدداراییخودراباافزودنارزهایدیجیتالبسازیدوارزشآنراهرلحظهدنبالکنید.باجامعهفارسی‌زبانارزدیجیتالدرموردتوکن‌هاوکوین‌هایمحبوبتانبحثوگفتگوکنید.تحلیل،بررسیواخباربازارارز‌هایدیجیتالسایتارزدیجیتالبهعنوانرسانهتخصصیحوزهارزهایدیجیتال،فعالیتخودراازمرداد1396آغازکرد.تیمجوانارزدیجیتالمسئولیتخودراآشناییمردمبافناوری‌هایینظیررمزارز،بیتکوینوبلاکچینمی‌داند.سرمایه‌گذاریدراینپدیدهنوظهورپسازشکوفاییاینترنتوبسترهایپرداختمتمرکزیمانندپیپال،وبمانیوپرفکتمانی،بینمردمبهمحبوبیتبالاییدستپیداکرد؛بطوریکهدراواخرسال2017وهمزمانباافزایشقیمتدلاروقیمتطلا،خریدبیتکویندرکشوررونقشدیدیگرفت.سایتارزدیجیتالتلاشمی‌کندتاباآموزشاینکهبیتکوینچیستوهمچنینمفاهیمابتداییاینحوزهبههمراهروش‌هایتجزیه‌وتحلیلبازارارزهایدیجیتالمانندتحلیلتکنیکالوتحلیلفاندامنتال،گام‌هایابتداییآگاهی‌بخشیراهمگامباپیشرفتاینپدیدهبردارد.بسترهایفراهمشدهمانندسیستمرصدنرخارزوقیمتارزدیجیتالدرکنارمقالاتوآموزش‌هاییکهتوسطسایتارزدیجیتالتهیهمی‌شود،جهتابهام‌زداییازاشکلاتیاستکهبهدلیلنبوداطلاعاتکافیدرسال‌هایگذشتهگریبانگیراینصنعتشدهونتایجآنکلماتیمانندبیتکویین‌ها،رواجطرحپانزیوهجومغیرمنطقیمردمبهسمتسرمایه‌گذاری‌درفعالیت‌هاییچوناستخراجبیتکوینوخریدماینربودهاست.برگزیدهسوالاتمتداولویدئوآموزشیاینفوگرافیکشرایطوقوانیناستفادهابزارهایارزدیجیتالمبدلقیمتارزدیجیتالمحاسبهسوداستخراجقیمتارزدیجیتالابزارهایارزدیجیتالمفاهیمپایهآشناییبابلاکچینآشناییبابیتکوینآشناییبااتریومصفرتا‌‌صدامنیتتحلیلقیمتتحلیلقیمتبیتکوینتحلیلقیمتآلتکوین‌هاتحلیلقیمتاتریومتحلیلفاندامنتالارزدیجیتالفرصتهایشغلیتبلیغاتدربارهماارتباطباماکلیهحقوقاینسایتنزدارزدیجیتالمحفوظبودهوبازنشرمحتواباذکرمنبعبلامانعاست.ارزهایدیجیتاللیستکاملاخبارومقالاتاخبارومقالاتبیشترصرافیارزهایدیجیتالصرافیهایبیشتردستگاهماینرارزهایدیجیتالدستگاههایبیشترموردییافتنشد.

Posto:ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato