ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتال - Afghanistan - Catalogo del mondo di lingua italiana

ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتال

  • 2021-12-31Data di raccolta
  • 2022-02-15Aggiornato
ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتال
  • Indirizzo Web:www.arzdigital.com
  • IP del server:172.67.73.174
  • Descrizione del sito:ارزدیجیتال تارنمایی جامع در زمینه اطلاع رسانی ، ارائه ابزارهای تخصصی و آموزش های پیشرفته در زمینه بیت کوین ، بلاکچین و رمزارزها می باشد

nome del dominio:www.arzdigital.comValutazione

di 5000~500000

nome del dominio:www.arzdigital.comflusso

342

nome del dominio:www.arzdigital.comBene o male

La buona fortuna arriva. può godere di una grande reputazione

sito web:ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالPesi

3

sito web:ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالIP

172.67.73.174

sito web:ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالsoddisfare

ارزدیجیتال-تحلیل،بررسیواخباربازارارزهایدیجیتال[{"@context":"schema.org/","@graph":[{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"اخبار","url":"arzdigital.com/breaking/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"اخباربیتکوین","url":"arzdigital.com/breaking/bitcoin/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"اخباراتریوم","url":"arzdigital.com/breaking/ethereum/"},{"@context":"schemaارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتال.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"اخبارصرافی‌ها","url":"arzdigital.com/breaking/exchanges/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"اخباربلاکچین","url":"arzdigital.com/breaking/blockchain/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"اخبارایران","url":"arzdigital.com/breaking/iran/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"اخبارکیفپول‌ها","url":"arzdigital.com/breaking/wallet/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"اخبارسایت","url":"arzdigital.com/category/news/arzdigital-news/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"اخبارآلتکوین‌ها","url":"arzdigital.com/breaking/altcoin/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"اخبارNFT","url":"arzdigital.com/breaking/nft/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"اخباردیفای","url":"arzdigital.com/breaking/defi/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"اخبارقانون‌گذاری","url":"arzdigital.com/breaking/regulation/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"اخبارمیمکوین","url":"arzdigital.com/breaking/memecoin/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"اخبارماینینگ","url":"arzdigital.com/breaking/mining/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"مقالاتآموزشی","url":"#"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"مفاهیمپایه","url":"arzdigital.com/category/beginners/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"آموزشبیتکوین","url":"arzdigital.com/category/guides/bitcoin-guides/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"آموزشاتریوم","url":"arzdigital.com/category/guides/ethereum-guides/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"آموزشبلاکچین","url":"arzdigital.com/category/guides/blockchain-guides/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"آموزشامنیت","url":"arzdigital.com/category/guides/security-guides/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"واژهنامه","url":"arzdigital.com/glossary/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"آموزشآلتکوین‌ها","url":"arzdigital.com/category/guides/altcoin-guides/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"آموزشNFT","url":"arzdigital.com/category/guides/nft-guides/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"آموزشکیفپول","url":"arzdigital.com/category/guides/wallet-guides/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"بیوگرافی","url":"arzdigital.com/category/biography/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"تاریخچه","url":"arzdigital.com/category/history/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"تحلیل","url":"arzdigital.com/ideas/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"تحلیلبیتکوین","url":"arzdigital.com/ideas/bitcoin/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"تحلیلاتریوم","url":"arzdigital.com/ideas/ethereum/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"بررسیپلتفرم‌هایتحلیلی","url":"arzdigital.com/category/review/analysis-projects-review/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"استخراج","url":"#"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"آموزشاستخراج","url":"arzdigital.com/category/guides/mining-guides/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"ابزارهایاستخراج","url":"arzdigital.com/category/review/mining-tools-review/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"ماشینحساباستخراج","url":"arzdigital.com/calculate-profitability/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"دیفای","url":"#"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"آموزشدیفای","url":"arzdigital.com/category/guides/defi-guides/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"ابزارهاوپروژه‌هایدیفای","url":"arzdigital.com/category/review/defi-projects-review/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"سرمایهگذاری","url":"#"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"آموزشسهام‌گذاری","url":"arzdigital.com/category/guides/staking-guides/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"گزارشتحلیلبازار","url":"arzdigital.com/category/report-and-analysis/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"آموزشتحلیلبازار","url":"arzdigital.com/category/guides/market-analysis-guides/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"آموزشسرمایه‌گذاریوترید","url":"arzdigital.com/category/guides/investment-guides/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"آکادمیآموزشارزدیجیتال","url":"academy.arzdigital.com/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"دورهجامعارزهایدیجیتال","url":"academy.arzdigital.com/product/cryptocurrency-101-course/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"دورهاطلسارزدیجیتال","url":"academy.arzdigital.com/product/atlas-plus/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"دورهNFT","url":"academy.arzdigital.com/product/nft-101/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"دورهICT","url":"academy.arzdigital.com/product/ict-course/"},{"@context":"schema.org/","@type":"SiteNigationElement","@id":"arzdigital.com#HeaderMenu","name":"دورهچتجیپیتی","url":"academy.arzdigital.com/product/chatgpt/"}]},{"@context":"schema.org/","@type":"WebSite","@id":"arzdigital.com#website","headline":"ارزدیجیتال","name":"ارزدیجیتال","description":"ارزدیجیتالتارنماییجامعدرزمینهاطلاعرسانی،ارائهابزارهایتخصصیوآموزشهایپیشرفتهدرزمینهبیتکوین،بلاکچینورمزارزهامیباشد","url":"arzdigital.com","potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":"arzdigital.com?s={search_term_string}","query-input":"requiredname=search_term_string"}},{"@context":"schema.org/","@type":"Organization","@id":"arzdigital.com#Organization","name":"ارزدیجیتال","url":"arzdigital.com","sameAs":[],"legalName":"ارزدیجیتال","logo":{"@type":"ImeObject","url":"cdn.arzdigital.com/uploads/2023/11/screenshot.png","width":"1276","height":"1129"}}]دسترسیسریعدرهرکجایسایتکههستید،باایندکمهبهابزارهاوبخش‌ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالهایویژه‌سایتدسترسیپیداکنیدفیلمآموزشیمتوجهشدمعضویتدرخبرنامهعضویتمارادرشبکه‌هایاجتماعیدنبالکنید6دراینبخشمیتوانیدمهم‌تریناخبارسایترامشاهدهنمایید.اگرمیخواهیدایناخباربرایشماایمیلشوددرخبرنامهماعضوشوید.عضویتدرخبرنامهموضوعاتمهمجهشبیتکوینبهبالاترینسطحدر۱۹ماه...۲۳دقیقهقبلتریدینگویوچیست؟آموزشنحوهکاربا...۱ساعتقبلقیمتبیتکویندرایرانرکوردزد؛یکقدم...۲۳ساعتقبلارزهلیومچیست؟آشناییکاملباارز...۲روزقبلبهتریندستگاههایاستخراجبیتکویندر...۶روزقبلانواعارزدیجیتالدربازارامروز؛...۱هفتهقبلاخباراخباربیتکویناخباراتریوماخبارصرافی‌هااخباربلاکچیناخبارایراناخبارکیفپول‌هااخبارسایتاخبارآلتکوین‌هااخبارNFTاخباردیفایاخبارقانون‌گذاریاخبارمیمکویناخبارماینینگمقالاتآموزشیمفاهیمپایهآموزشبیتکوینآموزشاتریومآموزشبلاکچینآموزشامنیتواژهنامهآموزشآلتکوین‌هاآموزشNFTآموزشکیفپولبیوگرافیتاریخچهتحلیلتحلیلبیتکوینتحلیلاتریومبررسیپلتفرم‌هایتحلیلیاستخراجآموزشاستخراجابزارهایاستخراجماشینحساباستخراجدیفایآموزشدیفایابزارهاوپروژه‌هایدیفایسرمایهگذاریآموزشسهام‌گذاریگزارشتحلیلبازارآموزشتحلیلبازارآموزشسرمایه‌گذاریوتریدآکادمیآموزشارزدیجیتالدورهجامعارزهایدیجیتالدورهاطلسارزدیجیتالدورهNFTدورهICTدورهچتجیپیتیتحلیلکنیدتازهواردید؟جهشبیتکوینبهبالاترینسطحدر۱۹ماهگذشته؛علتچهبود؟۲۷دقیقهقبلگزارشوتحلیلتریدینگویوچیست؟آموزشنحوهکارباسایتونرم‌افزارتریدینگویو(Tradingview)۱ساعتقبلدانشنامهسرمایهگذاریقیمتبیتکویندرایرانرکوردزد؛یکقدمتا۲میلیاردتومان۲۳ساعتقبلگزارشوتحلیلارزهلیومچیست؟آشناییکاملباارزدیجیتالHelium۲روزقبلآموزشآلتکوینهابهتریندستگاههایاستخراجبیتکویندرسال۲۰۲۴۶روزقبلآموزشاستخراجانواعارزدیجیتالدربازارامروز؛ارزهایدیجیتالچهانواعیدارند؟۱هفتهقبلبیاموزیدقیمتلحظهایارزهایدیجیتالحجمکلبازار:1.609تریلیوندلارمعاملات24ساعت:83.041میلیاردسهمبیتکوین:50.38درصدتعدادارزهایدیجیتال:8,844نرختتر:۵۰۴۴۸تومانلیستقیمتمبدلقیمت۱۳آذر۱۴۰۲۱۱:۵۷Bitcoin$41,528۲,۰۹۵,۰۳۵,۹۶۴تومان5.22%حجمبازار:۸۱۲.۳۲۹میلیارددلار871.6KEthereum$2,250.09۱۱۳,۵۱۲,۹۱۵تومان3.98%حجمبازار:۲۷۰.۵۳۶میلیارددلار120.7KTetherUSDt$1.00۵۰,۴۵۴تومان-0.02%حجمبازار:۸۹.۶۵۸میلیارددلار38.7KBNB$233.31۱۱,۷۷۰,۰۴۴تومان2.32%حجمبازار:۳۵.۳۹۳میلیارددلار61.6KXRP$0.۳۲,۲۹۷تومان3.22%حجمبازار:۳۴.۵میلیارددلار127.2KSolana$64.20۳,۲۳۸,۷۶۴تومان0.24%حجمبازار:۲۷.۲۴۲میلیارددلار41.6KUSDC$0.۵۰,۴۲۸تومان-0.03%حجمبازار:۲۴.۵میلیارددلار1.8KCardano$0.۲۰,۶۶۰تومان3.29%حجمبازار:۱۴.۴۶۱میلیارددلار144.8Kتحلیل‌هایمنتخبکاربرانتحلیلچارت۴ساعتهFILMehdi3351filecoinطبقچارتعملکنید1روزقبل۰۷اتریومصعودیhamidethereumباسلامودرودمدیریتریسکوسرمایهمهمترازهرچیزدیگریهستتارگتها۲۱۸۰۲۲۰۰۲۲۵۰۲۳۰۰1روزقبل۱۷بیتکویندرتایمفریمدیلیmiladjahangardbitcoinبهنظربندهبیتکوینتامحدوده۴۰۵۰۰_۴۰۷۰۰بالامیرهطیچند روزآتیوبعدریزشداریمتا۳۹۰۰۰-۳۹۳۰۰واگر۳۹شکستهبشهریزشبیشتریانتظارمیره 1روزقبل۱۱۳تعیینسقفقیمتبیت‌کوینفرشیدbitcoinموجصعودیبیت‌کویناگرزیگزاگباشدسقفآن۴۰۰۰۰استامااگردرحالتشکیلپنجموجباشد،موجفعلیموج۳وسقفآن۴۲۰۰۰یا۴۵۰۰۰است.بایاریخداوندپرسودباشیم2روزقبل۲۳۱نقطهورودوخروجمناسببرایارزآربیترومکاربرناشناسarbitrumنقاطورودبهصورتاسپات99سنتو94سنتحدسود1.25سنتو1.45وتارگتنهاییتااردیبهشت1.80سنت3روزقبل۰۱نمودارتوتال۲خیلیحرفداره...نگاهکنیدعلیماکوbitcoinسلامدوستانایننمودارتوتال۲هستازیورنموداردرتایمهفتگیتازهبهسقفکانالیکهدراونهسترسیدهوهنوزازشخارجنشدهازطرفیبهمقاومتخیلیمهمومعتبریرسیدهکهاگهبتونهردشهالتهاسودخوبیمیدنومیتونینمقداریباخیالراحتخریدکنیندرنمودارهمکانالهممقاومتمشخصکردم.همگیپرسودباشین3روزقبل۱۹تحلیلچارت4ساعتهLPTMehdi3351livepeerطبقچارتعملکنید3روزقبل۰۱۱ریزشبیتکوین...احسانbitcoinسلامبههمهدوستانخیلیهابهخاطرتحلیلقبلناراحتشدنانگارامابایدواقعیتروپذیرفتپایپولزحمتکشیدهخودتوندرمیونهدوستانپساحساسیرفتارنکنیدتویتحلیلقبلدلایلخودمبرایریزشروگفتمتویتحلیلجدیدکاملترتوضیحمیدمهمونطورکهمی‌بینیددربلندمدتبیتکوین۵موجصعودیخودشروتکمیلکردهمهرتاییدبراینموضوعوجودواگراییمنفیبینموج۳و۵هستکاهشمومنتومصعودیهمکاملاواضحهستازقدرتهرموجصعودیبعدازاصلاحکاستهشدهوشیبحرکتکمشدهپسقاعدتاً4روزقبل۴۷۳۳روندنزولیکوتاهمدتmajidhossinexrpتحلیلشخصی:ساختارروندارزریپلدربازهزمانیچهارساعتهنزولیمیباشدتازمانیکهقیمت پایینمقاومت۰.۶۲باشدروندکوتاهمدتنزولیمیباشد5روزقبل۰۶سولاناتایمفریم4ساعتهمهدیانصاریsolanaمهمترینمقاومتیکهسدراهسولانا68دبارردکردنشمیتونه80دلاررو بزنه5روزقبل۳۱۰تحلیلGRTSultanHayanthe-graph$GRTbuysetupforspotزمانیکهبهاینناحیهرسیدبرایاسپاتخریدنماید5روزقبل۱۸ریزشبیتکویناحسانbitcoinسلامبههمهعزیزانمتاسفانهریزشبیتکویننزدیکهطبقچارتبیتکوینتقریبابهانتهایموجبیخودشرسیدهالبتهاحتمالارشدیروتامحدوده۴۳الی۴۷هزاردلارداریممعمولاموجسینزولیبسیارپرقدرتهستپسشاهدریزشهایسریعیخواهیمبوداولینهدفریزشحوالی۱۴هزاردلارهودربدترینحالتحتیممکنهبیتکوین۸هزاردلارروهمببینهالبتهاحتمالشکمهومهمتریننقطههمون۱۴هزارهستبعدازاینریزشبیتکوینآمادهمیشهبرایبولرانبسیارقویپسفعلابههیچوجهخریدنکنیدسعیکنیددرمدتیکهبیتکوینریز6روزقبل۴۷۱۲مشاهدهتحلیل‌هاافزودنتحلیلاخبارفوریهمه۱ساعتقبلصعودی18نزولی11سرقت۲میلیوندلارازکاربرانسیفوالتطییکهفتهگذشتهطبقگزارشپلتفرم«اسکمسنیفر»،یکهکرمتخصصدرحملاتمسوم‌سازیآدرسطیهفتهگذشتهحدود۲.۰۵میلیوندلارازحدود۱۰کاربرسیفوالتسرقتکرده.داده‌هایدونآنالیتیکسنشانمی‌دهدکهاینهکر،حداقل۵میلیوندلارازدارایی‌هایحدود۲۱قربانیطی۴ماهگذشتهرادزدیدهاست.بهنظرمی‌رسدکهیکیازقربانیانحدود۱۰میلیوندلارارزدیجیتالدرسیفوالتخودنگهداریمی‌کردهاست،اماتنها۴۰۰٬۰۰۰دلارآنراازدستدادهاست.درروشمسموم‌سازیآدرس،‌مهاجمبااستفادهازکاراکترهاییکساندرآغازوپایان،آدرسیشبیهبهآنچهایجادمی‌کندکهقربانیهدفبه‌طورمرتببهآنپولمی‌فرستد.۱ساعتقبلصعودی73نزولی2بیتکوینبهرتبهدهمبرتریندارایی‌‌هاازنظرارزشبازارصعودکردبه‌دنبالجهشقیمتبیتکوینبهمحدوده۴۱٬۴۰۰دلاریدر۲۴ساعتگذشته،اینارزدیجیتالباعبورازشرکتبرکشایرهاتاویبهرتبهدهمبرتریندارایی‌ازنظرارزشبازارصعودکرد.داده‌هایوب‌سایتکمپانیز‌مارکت‌کپنشانمی‌دهدکهارزشبازاربیتکوینپسازرشد۵.۲درصدیبه۸۱۱.۶۵میلیارددلارافزایشیافتهکهتنها۲.۷۶درصدازارزشبازار۸۳۴.۷۶میلیارددلاریشرکتمتاکمتراست.ارزشبازاربیتکویندر۹نوامبر(۱۸آبان)نیزازشرکتتسلاپیشیگرفتهبود.۲ساعتقبلصعودی65نزولی3درآمدماینرهایبیتکویندرماهنوامبربهاوج۱.۱۶میلیارددلاریرسیدبراساسداده‌هایپلتفرمدبلاک،ماینرهایبیتکویندرماهنوامبر(آبان)درمجموع۱.۱۶میلیارددلاردرآمدکسبکرده‌اندکه۱۴۲.۱۹میلیوندلارازآنراکارمزدتراکنش‌هاتشکیلمی‌دهد.اینرقمازاوج۹۱۹میلیوندلارپیشیندرماهمه(اردیبهشت)حدود۲۶.۱۹درصدبیشتراستکه۱۲۵.۹۲میلیوندلارازآنحاصلدریافتکارمزدبود.بااینحال،قیمتهش،درآمدحاصلازهرپتاهاشدرثانیه(PH/s)درهرروز،دراوایلماهمهازاوجماهنوامبرمطلوب‌تربود.داده‌هانشانمی‌دهدکهقیمتهشاز۱۲۴.۱۷دلاردر۸مه(۱۸اردیبهشت)‌به۹۶.۳۶دلاردرنقطهاوجخوددرماهنوامبرکاهشیافتهاست.۲ساعتقبلصعودی71نزولی5تعداداتریوم‌هایسهام‌گذاری‌شدهدرپروتکللیدواز۹میلیونواحدفراتررفتداده‌هایدیفایلامانشانمی‌دهدکهتاکنون۹.۳میلیوناتریومدرپروتکللیدوسهام‌گذاریشدهاست.ارزشکلدارایی‌هایقفل‌شدهدراینپروتکل۲۰.۵۷میلیارددلاراست.درمیان۲۵پروتکللیکوئیداستیکینگفعال،لیدو،اکنون۷۸درصدازکلسهمبازاررابهخوداختصاصدادهاست.طبقاینداده‌های،تعداداتریوم‌هایسهام‌گذاری‌شدهدردومینپروتکلبزرگ،راکتپولنیزازمرزیکمیلیوناتریومگذشتهاست.درمجموع۱۱.۹۲میلیوناتریومبهارزشبیشاز۲۶.۳۹میلیارددلاردرکلاینپروتکل‌هاسهام‌گذاریشدهاستکهبرابربا۹.۳۹درصدازعرضهدرگردشاینارزدیجیتالاست.۱۲ساعتقبلصعودی327نزولی38طبقتحلیلماتریکس‌پورتبیت‌کوینمی‌تواندتاپایان۲۰۲۴به۱۲۵هزاردلاربرسدماتریکس‌پورت،یکشرکتبرجستهخدماتمالیارزدیجیتال،گزارشیرامنتشرکردکهتجزیهوتحلیلعمیقیازپایداریبازارصعودیبیت‌کویندرسال۲۰۲۴ارائهمی‌دهد.اینگزارشچشماندازصعودیراارائهمی‌دهدواهدافقیمتیبلندپروازانه‌ایرابرایبیتکوینتعیینمی‌کند.ماتریکس‌پورتمجدداًموضعصعودیخودرادرموردبیتکوینتأییدکردهوقیمتآنراتااواسطسال۲۰۲۴حدود۶۳,۱۴۰دلاروتاپایانسال۱۲۵,۰۰۰دلارپیشبینیکردهاست.اینپیشبینی‌هابراساستجزیهوتحلیلجامععملکردتاریخیبیتکوین،روندهایفعلیبازاروعواملکلاناقتصادیگسترده‌تراست.بهگفتهماتریکس‌پورتاینگزارشبابررسیپیامدهایژئوپلیتیکی،پولیواقتصادکلانانجامگرفتهاست.ماهگذشته،مارکوستیلن،کهبخشتحقیقاتواستراتژیرادرماتریکس‌پورتهدایتمی‌کند،پیشنهادکردکهعملکردبیت‌کویندرطولسالمی‌تواندیکشاخصکلیدیبرایموقعیتآندرپایانسالباشد.۱۳ساعتقبلصعودی295نزولی27چانگپنگژائو:منخانه‌امرافروختم،کارمرارهاکردمووارددنیایبیت‌کوینشدمدریکافشاگریغافلگیرکننده،چانگپنگژائو،مدیرعاملسابقبایننس،سفرغیرمتعارفیراکهمنجربهموفقیتاودرصنعتارزدیجیتالشد،بهاشتراکگذاشت.دریکپستاخیرایکس،اینکارآفریندهمینسالگردیکتصمیمتغییردهندهزندگیراگرامیداشت:8220;۱۰سالپیش،درچنینروزی،شغلمرارهاکردم،خانه‌امرافروختموبهدنیایبیت‌کوینواردشدم.8221;درادامهژائوتاکیدکردکهنبایدچشمبستهوارداینحوزهشد.اوتاکیدکردکهتحملریسکدربینافرادمتفاوتاستوبراهمیتیادگیریاستراتژی‌هایمدیریتریسکموثرتاکیدکرد.ژائودرپاسخبهپرسش‌هایدنبال‌کنندگان،اهمیتریسکمدیریت‌شدهرابرجستهکردوباطنزشکوتردیدمادرشرادرآنزمانیادآوریکردکهدرآنزمانفکرنمی‌کرداینتصمیمدرستیبود.۱۵ساعتقبلصعودی128نزولی25طبقگزارشکایکوپسازتوافقبایننسوبرکناریمدیرعاملآن،دیگرصرافی‌هایرقیب...براساسداده‌هایشرکتتحلیلارزهایدیجیتالکایکو،پسازتوافق۴میلیارددلاریبایننسبامقاماتایالاتمتحده،صرافی‌هایارزدیجیتالرقیبکوین‌بیسوبای‌بیتافزایشقابلتوجهیدرسهمبازارخودثبتکردند.بای‌بیتازنظرسهمبازارپسازتوافقبایننسبهعنوانیک8220;برندهفوری8221;توصیفشدکهدر۱۶ساعتپسازتوافقبیشاز۲۰درصدرشدکرد.اینرشدبهکاهشسهمبایننسدربازارنسبتدادهشدکهمنجربهافزایش۵۰درصدیبرایبای‌بیتو۳۴درصدیبرایکوینبیسشد.جالباینجاستکهپسازاینمعامله،سهمکوین‌بیسدرخارجازساعاتمعاملاتیایالاتمتحدهبیشترینافزایشراداشت،درحالیکهOKXدرآغازروزمعاملاتیاروپایغربیباافزایشبیشتریروبروشد۱۶ساعتقبلصعودی114نزولی42تتر۲۸آدرسرادرعرضیکروزبهلیستسیاهخوداضافهکردبررسی‌هایمجموعهChainArgosنشانمی‌هدشرکتتتر،عرضه‌کنندهاستیبلکوینUSDT،تنهادرعرضیکروز۲۸آدرسمختلفرادرشبکه‌هایاتریوموترونمسدودکردهاست.اینآدرس‌هادردورانفعالیتخودمجموعاًمیلیاردهادلارتترجابه‌جاکرده‌اند.ظاهراً۱۶۱میلیوندلارازاینمبلغازمبداًصرافیWhiteBITبودهاست.۱۶ساعتقبلصعودی223نزولی27قیمتبیتکویندرایرانازمرز۲میلیاردتومانگذشتداده‌هایسرویسقیمتارزدیجیتالنشانمی‌دهددقایقیقبلقیمتبیتکویندربازارهایداخلیازمرز۲میلیاردتومانعبورکردهاست.روزگذشتهرکوردتاریخیارزشریالیبیتکوین(۱٬۹۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰تومانآبانسال۱۴۰۰)شکستهشدوهم‌اکنوناینرکوردبافواصلزمانیکوتاهدرحالافزایشاست.بیتکویناکنوندربازارهایجهانینیزباقیمت۳۹٬۷۴۷دلارخریدوفروشمی‌شود.۱۷ساعتقبلصعودی199نزولی23سرمایه‌گذاریمایکرواستراتژیدربیت‌کویناکنونسودی۱.۵میلیاردساختهاسترئیسمایکرواستراتژی،مایکلسیلر،بیشاز۱.۵میلیارددلارازسرمایه‌گذاری‌هایخوددربیت‌کوینسودکسبکردهاست.اوازسال۲۰۲۰حدود۵.۳۳میلیارددلاربرایخرید۱۷۴،۵۳۰بیتکوینسرمایهگذاریکردوهزینهمتوسط۳۰،۵۱۲.۸۱دلاریرابرایهربیتکوینانجامداد.باافزایشاخیرقیمتبیتکوینبه۳۹۴۱۱دلار،سرمایهگذاریمایکرواستراتژیاکنوننزدیکبه۷میلیارددلارارزشگذاریشدهاست.چندروزپیشنیزسیلریکخریدجدید۱۶۱۳۰بیتکوینیباارزش۵۹۳.۳میلیوندلارانجامدادکهبهطورمتوسط​​۳۶۷۸۵دلاربهازایهربیتکوینبود.سیلرتنهاازاینسرمایهگذاریحدود۴۲.۹۸میلیوندلاردرآمدداشتهاست.جدیدترینمطالبسرمایهگذاریاخبارایرانآموزشبیتکویناتریومتحلیلقیمتجهشبیتکوینبهبالاترینسطحدر۱۹ماهگذشته؛علتچهبود؟محمد‌امینعلی‌یاری۲۷دقیقهقبل۳۰قیمتبیتکویندیروزبهبالاترینسطحخوددر۱۹ماهگذشتهرسید.اظهاراتبانکمرکزیآمریکادربارهافزایشاحتمالکاهشنرخبهرهدرآینده،جزواصلی‌تریندلایلروندصعودیاخیردرنظرگرفتهمی‌شود.بهگزارش...تریدینگویوچیست؟آموزشنحوهکارباسایتونرم‌افزارتریدینگویو(Tradingview)توحیدره‌گشای۱ساعتقبل۳۵شناختابزارهایمناسبویادگیرینحوهاستفادهازآن‌هانقشپررنگیدرموفقیتدربازارهایمالیدارد.درواقعداشتنابزارهایمناسببرایتجزیهوتحلیلحرکاتبازار،می‌تواندتفاوتمیانموفقیتوشکسترا...نوزدهمینرویدادفیناپباموضوعرمزارز؛پلیمیاندودنیایمالیسنتیونوینمحمد‌امینعلی‌یاری۱۸ساعتقبل۳۰باشروعهفتمینسالفعالیتفیناپ،نوزدهمینرویدادآنپنجشنبه۱۶آذر۱۴۰۲باموضوعرمزارزبه‌صورتهیبرید(آنلاینوحضوری)برگزارخواهدشد.رمزارزهاطیچندسالگذشتهساختارهایپولیومالیرایجرابه...قیمتبیتکویندرایرانرکوردزد؛یکقدمتا۲میلیاردتومانمحمد‌امینعلی‌یاری۲۳ساعتقبل۹۰بهدنبالتداومروندصعودیقیمتبیتکوینطیهفته‌هایگذشته،ارزشاینارزدیجیتالدربازارهایداخلی،دیروزدربالاترینسطحبه۱٬۹۹۷٬۷۷۳٬۷۹۵تومانرسید.داده‌هایسرویسقیمتارزدیجیتالنشانمی‌دهداین...ارزهلیومچیست؟آشناییکاملباارزدیجیتالHeliumسبامشهدی‌خان۲روزقبل۶۴فناوریهلیومامکانارتباطبیندستگاه‌هایاینترنتاشیارافراهممی‌کندومی‌تواندداده‌هارادرسراسرنودهایشبکهارسالکند.ایننودهاشبکهراتشکیلمی‌دهندودرسیستمهلیومبه‌عنوانهات‌اسپات...بهتریندستگاههایاستخراجبیتکویندرسال۲۰۲۴محمدآذرنیوار۶روزقبل۳,۰۶۳۳۸۰بهتریندستگاهاستخراجبیتکوینکداماست؟افزایشمقبولیتبیتکوینوسودآوریاستخراجاینارزدیجیتالباعثشدهاستصنعتاستخراجبیتکوینروزبه‌روزبزرگ‌ترشودوهمان‌طورکهاحتمالاًمی‌دانید،برای...انواعارزدیجیتالدربازارامروز؛ارزهایدیجیتالچهانواعیدارند؟علیرضاانجوی۱هفتهقبل۱۰۰ارزدیجیتالنوعیپولمجازیاستکهبااستفادهازفناوریبلاکچینوعلمرمزنگاریتوانستهتحولیدرمبادلاتمالیایجادکند.بارشدفناوریبلاکچینوقابلیت‌هایچشم‌گیرآن،انواعارزدیجیتالدراینبازار...چهچیزیراجایگزیناستخراجاتریومکنیم؟بهترینارزهایجایگزیناستخراجاتریوممسعودکوهی۱هفتهقبل۱۰۸۳درتابستان۱۴۰۱بودکهفراینداستخراجاتریومبرایهمیشهبهپایانرسیدوسازوکاراجماعاینپلتفرمازاثباتکار(PoW)بهاثباتسهام(PoS)تغییرکرد.اتریومیکیازسودآورترینپروژه‌هابرایماینرهابود؛...گزارشماهآبانبازارارزهایدیجیتال؛بیتکویندرآستانهرکوردشکنیدرایرانسجاداسحقینصرآبادی۱هفتهقبل۱۷۹آبانامسال،قیمتبیتکویندرایراندرآستانهشکستنرکوردتاریخیمربوطبهآبان۱۴۰۰قرارگرفتوعلاوه‌براین،اتفاقاتتأثیرگذارزیادیهمدرابعادبین‌المللیرخداد.دراینمطلبمهم‌تریناتفاقاتماه...بهترینفرصتخریددستیارتریداطلسباقیمتاستثناییبهزادناصرفلاح۱هفتهقبل۱۴۴۵قبلازهرچیزیبیاییدبهاینعکسنگاهکنیم؛تصویریازسودهاییکهکاربرانبااستفادهازدستیارتریداطلس(ATA)بهآنرسیده‌اند:دنیایتریدبرایبسیاریازمعامله‌گرانتازه‌کاروتعدادیازمعامله‌گران...وضعیتبازارپسازاستعفایژائو:بازیابیقیمتبیتکوین،BNBوبالارفتنشانستأییدETFهاینقدیازنگاهتحلیلگرانمحمد‌امینعلی‌یاری۱هفتهقبل۱۶۷۱شبگذشتهوهم‌زمانبااستعفایچانگ‌پنگژائو،مدیرعاملسابقبایننسواعترافبهارتکاببرخیجرایموهمینطورتوافقاینصرافیباپرداختجریمهبی‌سابقه۴.۳میلیارددلاریبهآژانس‌هایآمریکایی،شوکیبه...چراژائواستعفادادوآیندهبایننسچهخواهدشد؟محمد‌امینعلی‌یاری۱هفتهقبل۲۳۰شبسه‌شنبه۳۰آبان،خبریشوکه‌کنندهدرفضایارزهایدیجیتالمنتشرشد؛چانگ‌پنگژائو،مدیرعاملبزرگترینصرافیجهاناستعفادادهوبایننسنیزباپرداختجریمهسنگین۴.۳میلیارددلاریبهآژانس‌هایآمریکایی...افرادمشهورارزدیجیتال؛تأثیرگذارترینافراددنیایکریپتوچهکسانیهستند؟کیاناهجری۱هفتهقبل۲۶۶۷دردنیایامروز،ارزهایدیجیتالجنبه‌هاییمختلفاززندگیگروهبزرگیازافرادراتحت‌تأثیرقراردادهوباارائهمعاملاتغیر‌متمرکز،امنوشفاف،صنعتمالیرامتحولساخته‌اند.درمسیرشکل‌گیریاینفناوری...پیش‌بینیقیمتبیتکوینباروانشناسیچرخهبازار؛بازارصعودیشروعشدهاست؟محمد‌امینعلی‌یاری۱هفتهقبل۲۳۹درکروانشناسیبازارلازمهموفقیتهرسرمایه‌گذاریاست.سرمایه‌گذاریبلندمدتوهمینطورانجاممعاملاتکوتاه‌مدتدرمراحلمختلفچرخهبازاربیتکوینوارزهایدیجیتال،باتوجهبهتأثیراحساساترویتصمیمات...لیست‌شدنبیشاز۷ارزدیجیتالجدیددرصرافیاوکیاکسچنجفقطدریکهفته!محمد‌امینعلی‌یاری۱هفتهقبل۱۱۹باتوجهبهاینکههفتهگذشته،بازارارزهایدیجیتالحسابیداغبود،۷رمزارزجدیدطیاینهفتهبهصرافیاوکیاکسچنجاضافهشد.توکنCHEEL،رمزارزبومیشبکهCheeleeاست.ازآنجاییکهاینتوکنW2Eاست،در...مطالببیشترمطالببیشترمطالببیشترمطالببیشترمطالببیشترمطالببیشترمطالببیشتراخبارایران۱ماهو۲۳روزقبل۶٬۵۰۰میلیاردتومانسرمایه‌گذاریدرصنعتاستخراجارزدیجیتالکشوردرمعرضنابودیاست؛نجاتماینینگقانونیدرگرواجرایوظایفدستگاه‌هایدولتی۲ماهو۳روزقبلهمهچیزدربارههکصرافیارزدیجیتالکوینکس؛معامله‌گرانایرانیچهکنند؟۳ماهو۱۳روزقبلدومینجلسهدادگاهرسیدگیبهپروندهصرافیکریپتولندبرگزارشد۴ماهو۲۴روزقبل۱۹۰هزارنفرازمردمدنیادرصنعتارزهایدیجیتالکارمی‌کنند؛سهمایرانچقدراست؟۴ماهو۲۶روزقبلهشدارانجمنبلاکچینایران:پروژه«کربلاکوین»کلاهبرداریاست۶ماهو۳روزقبلمدیرعاملانجمنبلاکچینایران:تازمانیکهارزهایدیجیتالدرقانونشناسایینشوند،نمی‌توانازآنمالیاتدریافتکرد۶ماهو۴روزقبلسخنگویکمیسیوناصلنودمجلس:پروژهریالدیجیتالوجاهتقانونیندارد۶ماهو۲۵روزقبلهشدارپیامکیبانک‌هایایرانیدربارهکلاهبرداری‌هایمرتبطباارزهایدیجیتال؛ماجراازچهقراراست؟۶ماهو۲۶روزقبلروشجدیدکلاهبرداریازکاربرانارزدیجیتال:باج‌خواهیباصحنه‌سازیسرقتازکیفپول۶ماهو۲۸روزقبلسازمانتوسعهتجارتالکترونیکیتأییدکرد؛اعطایاینمادبهصرافی‌هااولینتجربهخودتنظیم‌گریدرکشور۷ماهو۱روزقبلباتصویبمجلس،انتقالارزهایدیجیتالمشمولمالیاتخواهدشد۷ماهو۳روزقبلگمرکایران:وارداتماینرباگریدانرژیپایین‌ترازAوBممنوعاستهمهاخبارایرانقیمتارزدیجیتالقیمتبیتکوینقیمتاتریوممبدلقیمتمقایسهارزهانمایبازارتشریحمفاهیممفاهیمپایهدانشنامهسوداستخراجماینرهاکیفپول‌هاپرنوسان‌هاتحلیلتکنیکالهفتگیتحلیلفاندامنتالکپسولهفتگی‌رویداد‌هاقانونگذاریویدئواینفوگرافیکتوصیفاتبزرگاندرکانفجارعظیماستکبخشامنیتشبکهبیتکویناوجقیمتافزونه‌هاویدئواینفوگرافیکگزارشتصویری:بنیان‌گذارتِرادرحارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالالترکدادگاهبادستبند01:00قسمتاولویدیوکستیلوآلرت(YellowAlert)منتشرشد!09:33الگورندچیست8211;قسمتسوم(آیندهالگورند)00:00الگورندچیست8211;قسمتدوم(الگورندچگونهکارمی‌کند)00:00الگورندچیست8211;قسمتاول00:00دوجکوینچیست؟00:00زیانغیردائمیچیست؟00:00ویدئوهایبیشترپیش‌بینی‌افرادشاخصدرموردقیمتبیتکوین(آپدیت۲۰۲۱)00:00چشم‌انداز۱۰هزارسالهارزهایدیجیتالدریکنگاه00:00اینفوگرافیک:تاریخچهوآیندهپرداخت‌هادریکنگاه00:00اینفوگرافیک:بیتکوینچقدربرایرشدجادارد؟00:00۶دلیلبرایاینکهبیتکوینراه‌حلیبرایانرژیومحیطزیستاست،نهمشکل00:00اینفوگرافیک:اصطلاحاتوواژه‌هایرایجتریدینگدریکنگاه00:00نگاهیبهشاخصمصرفانرژیبیتکوینونحوهمحاسبهآن00:00اینفوگرافیک‌هایبیشترمحبوب‌ترینمطالبآموزشاستخراجبیتکوین+معرفیبهتریندستگاه‌های...۳,۷۵۴,۴۵۷نمایشبیتکوینچیست؟راهنمایجامعشناختBitcoin۳,۳۳۵,۹۴۲نمایشارزدیجیتالچیست؟آشناییبارمزارزهایبازار...۲,۰۷۳,۷۶۲نمایشچگونهدرایرانبیتکوین(BTC)بخرم؟۱,۹۸۰,۷۲۹نمایشفناوریبلاکچینچیست؟صفرتاصدیکمفهومپیچیده۱,۹۱۸,۳۱۴نمایشراهنمایجامعآشناییباارزهایدیجیتالوبلاکچین۱,۸۳۲,۷۶۴نمایشبهتریندستگاههایاستخراجبیتکویندرسال۲۰۲۴۱,۶۹۰,۷۰۵نمایشآموزشکاملاستخراجاتریوم+معرفیبهترینکارت...۱,۶۴۳,۱۷۵نمایشمنتخبسردبیرسرمایه‌گذاریبیتکویندرسال۲۰۲۲؛هرآنچهباید...۱۱ماهو۲۴روزقبلبهترینارزهایدیجیتالبرایسرمایه‌گذاریدرسال...۱سالو۱۰ماهقبلقیمتبیتکوینازسال۲۰۰۹تاکنون؛مروراتفاقات...۲سالو۲ماهقبلنابودیاقتصادجهانباپول‌هایدولتی:ابرتورمروم...۲سالو۴ماهقبلچرابعضی‌هاخیلیزودثروتمندمی‌شوند؟۲سالو۵ماهقبلچرامردمهنوزارزهایدیجیتالرادرکنمی‌کنند؟۲سالو۶ماهقبلچگونهزمانکارخودرابهیکسومکاهشدادم؛۸...۲سالو۶ماهقبلراهنماییکمردفقیربرایکسبسودازدنیایکریپتو...۲سالو۷ماهقبلآیندهبیتکوین؛۱۲سناریوازجایگزینیباطلاتا...۲سالو۸ماهقبلنگاهیبهفلسفهاخلاقیدربیتکوین؛چرابیتکوین...۲سالو۸ماهقبل۱۰نقل‌قولماندگارازساتوشیناکاموتو،خالقبیت...۲سالو۸ماهقبلدرمیانگذاشتنیکحقیقت؛هیچ‌کسباسودمعاملهو...۲سالو۹ماهقبلداستانیکسرمایه‌گذاریبی‌نظیررویبیتکوین۲سالو۱۰ماهقبلصنعتچندتریلیوندلاری؛چرابیتکوینآمازونبعدی...۳سالقبلبیتکویننخرید،اگراین۵ویژگیاساسیراندارید!۳سالو۱ماهقبلمعرفی۱۰کتاببرتربراییادگیریتحلیلتکنیکال۳سالو۱ماهقبلعضویتدرخبرنامهعضویتمارادرشبکه‌هایاجتماعیدنبالکنیدافزونهارزدیجیتالگوگلکرومفایرفاکسعضویتدرکانالتلگرامارزدیجیتالارزدیجیتالرادراینستاگرامدنبالکنیدبرچسبهایداغبرچسبهایبیشتربیتکوینقیمتبیتکویناتریومبلاکچینارزدیجیتالایرانتحلیلقیمتبیتکویناستخراجسرمایهگذاریآلتکوینقانونگذاریبازارآمریکاصرافیماینینگایرانخریدارزهایدیجیتالخریدبیبیدوجکوینخریدبیتکوینخریدبایننسکوین(بیانبی)خریدکاردانوخریدچینلینکخریددوجکوینخریداتریومخریدفانتومخریدگالاخریدلایتکوینخریدپپهخریدشیبااینوخریدسولاناخریداستارلینکخریدتترخریدتون‌کوین(ارزتلگرام)خریدترونخریدوینکلینکخریدریپلدانلوداپلیکیشنموبایلارزدیجیتالقیمتبیتکوین،اتریوموسایرارزهایدیجیتالرابهصورتلحظه‌ایببینیدونرخآن‌هارابهیکدیگرتبدیلکنید.آخریناخبار،تحلیل‌هاومقالاتحوزهبلاکچینرابخوانید.سبدداراییخودراباافزودنارزهایدیجیتالبسازیدوارزشآنراهرلحظهدنبالکنید.باجامعهفارسی‌زبانارزدیجیتالدرموردتوکن‌هاوکوین‌هایمحبوبتانبحثوگفتگوکنید.تحلیل،بررسیواخباربازارارز‌هایدیجیتالسایتارزدیجیتالبهعنوانرسانهتخصصیحوزهارزهایدیجیتال،بلاکچینوبیتکوینفعالیتخودراازمرداد۱۳۹۶آغازکرد.تیمجوانمامسئولیتخودراآموزشارزدیجیتالوارائهداده‌هاییدقیقازقیمتارزهایدیجیتال،قیمتتتر،قیمتبیتکوینوهزارانمورددیگرمی‌داند.چک‌کردنقیمتدلار،‌خریدارزدیجیتال،خریدبیتکوین،خریداتریوم،خریددوجکوین،خریدتتر،خریدشیبااینوودیگرارزهایدیجیتالترندبازارازجملهامکاناتیاستکهمی‌توانیددرارزدیجیتالبهآنهادسترسیداشتهباشید.مادرارزدیجیتالطیسال‌هایگذشتهباانتشارمقاله‌هاییمثلبیتکوینچیست،متاورسچیستوتترچیستدرمسیرآموزشمیلیون‌هاکاربرهم‌قدمبوده‌ایم.مطالعهجدیدتریناخبارارزدیجیتالوخواندنتحلیلارزدیجیتالازدیگرامکاناتیاستکهدرارزدیجیتالپیدامی‌کنید.برگزیدهاخبارفوریواژه‌نامهارزدیجیتالگزارشارزدیجیتال۱۴۰۲آکادمیارزدیجیتالابزارهایارزدیجیتالصرافی‌هایایرانیارزدیجیتالمبدلقیمتارزدیجیتالقیمتارزدیجیتالمحاسبهسوداستخراجتحلیلقیمتتحلیلارزهایدیجیتالتحلیلقیمتبیتکوینتحلیلقیمتاتریومتحلیلقیمتدوجکوینمفاهیمپایهآشناییبابلاکچینآشناییبابیتکوینآشناییبااتریومصفرتا‌‌صدامنیتارزدیجیتالفرصتهایشغلیدربارهماارتباطباماشرایطوقوانیناستفادهبهتریننرخمعاملهخریدبیتکوینخریداتریومخریدتترخریددوجکوینخریدشیباخریدترونخریدسولاناخریدریپلخریدفانتومخریدبیبیدوجکوینخریدلوناکلاسیکخریدکاردانوخریدگرافخریدگالاخریدمتیکخریدلایتکوینکلیهحقوقاینسایتنزدارزدیجیتالمحفوظبودهوبازنشرمحتواباذکرمنبعبلامانعاست.Arzdigital©2017-2023-AllrightsreservedEnglishارزهایدیجیتاللیستکاملاخبارومقالاتاخبارومقالاتبیشترصرافیارزهایدیجیتالصرافیهایبیشتردستگاهماینرارزهایدیجیتالدستگاههایبیشترموردییافتنشد.

Posto:ارزدیجیتال - تحلیل ، بررسی و اخبار بازار ارزهای دیجیتالrapporto

In caso di violazione del sito, fare clic su Segnalarapporto

Informazioni consigliate

Sito consigliato